Välkommen till Västbus nya hemsida!


Västbus handlar om hur vi i Västra Götaland samverkar kring barn och unga med psykisk/psykiatrisk och social problematik. På denna hemsida kan du läsa mer om Västbus, samverkan kring barn och unga, hur arbetet är organiserat i länet och det utvecklingsarbete som pågår. Varmt välkommen att utforska!

Sidan kommer att fyllas på med material framöver och uppdateras regelbundet. Arbetet fortsätter nu med att ge blanketter och dokument ett ansiktslyft utifrån de synpunkter som inkommit till vår processledare. Håll utkik, alla uppdateringar kommer att meddelas nedan under "Nyheter Västbus". Du kan även prenumerera på nyhetsuppdateringar från hemsidan genom att klicka på RSS-ikonen.

Har du synpunkter kring sidans utformning och innehåll eller förslag på material som kan vara aktuellt för hemsidan, hör gärna av dig.

Lokal samverkan

Den lokala Västbusgruppen i respektive kommun/stadsdel är avsedd som en plattform för dialog och informationsutbyte, möjlighet att diskutera både svårigheter och möjligheter i tillämpningen av Västbus och vara ett forum för uppföljning samt utveckling genom att inventera och initiera lokala utbildningsbehov.


Under fliken för lokal samverkan finner du:

 • Uppdragsbeskrivning för de lokala Västbusgrupperna
 • Information kring hur du får kontakt med
  din lokala Västbusgrupp
 • Mall för vad årsberättelsen från den lokala Västbusgruppen skall innehålla

  Läs mer

Delregional samverkan

Varje delregional Västbus ledningsgrupp är geografiskt knuten till ett kommunalförbunds-
samt sjukhusområde, ett s.k vårdsamverkans- område. Vårdsamverkansgrupperna är ett forum där representanter för kommunerna och sjukvården i det geografiska området möts i samverkan kring gemensamma frågor såsom bl.a Västbus.

Under fliken för delregional samverkan finner du:

 • Uppdragsbeskrivning för de delregionala ledningsgrupperna
 • Namn och kontaktuppgifter till deltagare i respektive ledningsgrupp
 • Sammanträdestider för 2014
 • Årsberättelse för respektive ledningsgrupp
 • Länk till den delregionala hemsidan


  Läs mer 

Regional samverkan

För att hålla samman den regionala utvecklingen och uppföljningen kring Västbus finns en länsövergripande styrgrupp. Styrgruppen är sammansatt av representanter från samtliga delregionala Västbusgrupper och skall spegla länet geografiskt men också utifrån samverkansparter och uppdrag. 


Under fliken för regional samverkan finner du:

 • Uppdragsbeskrivning för den regionala styrgruppen
 • Namn och kontaktuppgifter till deltagare i styrgruppen
 • Sammanträdestider för 2014
 • Årsberättelse och handlingsplan för styrgruppen
 • Mötesanteckningar från styrgruppens sammanträden

  Läs mer

Nyheter Västbus

Nyheter Socialstyrelsen/ SKL/Psynk

uiqt|wB{izip5%wipt{|zwuHitm5{m{izip5%wipt{|zwuHitm5{muiqt|wB{izip5%wipt{|zwuHitm5{m{izip5%wipt{|zwuHitm5{muiqt|wB{izip5%wipt{|zwuHitm5{m