Samverkan mellan Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan

Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen har regeringens uppdrag att gemensamt göra en verksamhets- och handlingsplan för samverkan inom rehabiliteringsområdet. Handlingsplanen avser all verksamhet som bedrivs och planeras i samverkan mellan arbetsförmedlingarna och försäkringskassorna med inriktning på insatser för arbetslösa sjukskrivna. 
 
- Nationell handlingsplan 2008

Målgrupper för samverkan

• Sjukskrivna arbetslösa

• Arbetslösa med sjukersättning

• Arbetslösa unga med aktivitetsersättning

• Anställda sjukskrivna eller anställda med sjukersättning eller aktivitetsersättning som inte kan återgå till sin anställning

• Personer som inte längre har rätt till ersättning från sjukförsäkringen men bedöms behöva arbetslivsinriktade rehabiliterande insatser för att komma tillbaka till arbetslivet.

 

Förstärkta insatser för långtidssjukskrivna

Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen har av regeringen fått i uppdrag att under åren 2006-2008 bedriva ett projekt med förstärkta insatser för personer som varit sjukskrivna i två år eller längre och personer som har tidsbegränsad sjukersättning. I Västra Götaland handlar det om 5 000 respektive 20 000 personer.


Försäkringskassans insats

Syftet med de förstärkta insatserna för långtidssjukskrivna är att ta tillvara arbetsförmåga och underlätta återgång till arbetslivet. Arbetet bedrivs i två steg.
I första steget ska medarbetarna på Försäkringskassan för varje långtidssjukskriven bedöma att rätt ersättning betalas och säkerställa att rehabilitering eller andra åtgärder erbjuds de personer som kan börja arbeta igen. För de personer som behöver rehabiliteringsinsatser ska insatsen genomföras av arbetsgivaren, om det gäller en person som har anställning, och av Arbetsförmedlingen om det är en arbetslös person. Försäkringskassans uppgift i det sammanhanget är att samordna rehabiliteringsinsatserna och andra åtgärder som kan komma att behövas för att den enskilde ska kunna återvända till arbetslivet.

Arbetsförmedlingens insats

I samverkan med den enskilde och Försäkringskassan ska Arbetsförmedlingen bedöma vad som behövs, för att de som har bedömts ha arbetsförmåga ska kunna få arbete, och därefter finansiera och genomföra sådana åtgärder. Det kan vara olika utbildningar, praktik och arbetsträning. Också andra, mer förberedande insatser kan behövas.

 


Utskriftsversion Utskriftsversion

uiqt|wB|qvi5|qjjtqvoH%vozmoqwv5{m|qvi5|qjjtqvoH%vozmoqwv5{muiqt|wB{iu%vmzsiv%voH%vozmoqwv5{m{iu%vmzsiv%voH%vozmoqwv5{m