Årsberättelse 2007, samverkansrådet för arbetsterapi och sjukgymnastik

Samverkansrådet för arbetsterapi och sjukgymnastik som fortsatt sitt arbete 2007, består av sju representanter: två representanter från kommunerna, representanter från primärvården, en representant från Samrehab Mark - Svenljunga och två representanter från Södra Älvsborgs Sjukhus

 

Uppdrag

Samverkansrådet ska föreslå åtgärder och leda processer inom fem identifierade förbättringsområden: hjälpmedelsförsörjning, ansvarsfördelning, informationsöverföring, ett effektivare kompetensutnyttjande och psykisk ohälsa.

 

Arbetssätt

Samverkansrådet för arbetsterapi och sjukgymnastik leder de uppdrag som är definierade i verksamhetsplanen. Samverkansrådet har haft 10 möten; en handledare har varit med vid två tillfällen. Under hösten anordnades ett två dagars internat. Däremellan pågår arbetet på en elektronisk arbetsplattform, samt i mindre arbetsgrupper som samverkansrådets medlemmar leder.

En första rapport från arbetet ”Utvärdering, steg 1: personal” rapporterades till ReKo Sjuhärads beredningsgrupp under våren och till ReKo Sjuhärads chefgrupp i september. Under hösten har vi kallat samtliga ”rehabchefer” inom Sjuhärad till träff. Vårt huvudmål var att få en dialog med dem om vårt gemensamma fortsatta arbete.

 

Resultat

Främsta resultatet är att vi arbetar med nätverk, vi skapar kontakter och förståelse för vad vi har för förutsättningar i respektive verksamhet.

Arbetsgruppen Informationsöverföring

Arbetsgruppen har, utifrån de identifierade problemen, tagit fram ett antal förslag på fortsatt arbete mot enhetliga rutiner för arbetsterapi och sjukgymnastik vid informationsöverföring mellan vårdgivare. Arbetsgruppen har avslutat sitt uppdrag. Under året har arbetsgruppen fungerat som referensgrupp till pågående projektarbete med stimulansprojekt.

Arbetsgruppen Palliativ vård

Syftet var att tydliggöra behovet av arbetsterapi och sjukgymnastik i det lokala vårdprogrammet för palliativ vård. Arbetsgruppen har kartlagt nuläge och problem för ansvarsfördelning, hjälpmedelsförsörjning, informationsöverföring och effektivare kompetensutnyttjande och kommit med förslag till förbättringar. Arbetsgruppens resultat har beaktats i samband med revideringen av det lokala vårdprogrammet.

Arbetsgruppen Förskrivarkompetens

Syftet var att skapa gemensamma riktlinjer för kompetenskrav på förskrivare som medför ökad kvalitet och säkerhet i hjälpmedelsförskrivningen. Rapport till beredningsgruppen väntas till början av 2008.

Arbetsgruppen Spastiska händer

Syftet var att säkerställa god kvalitet genom rätt resurser och kompetensutveckling på bas- respektive expertnivå. Rapport till beredningsgruppen.

Arbetsgruppen Ortopedisk handrehabilitering  

Syftet var att säkerställa god kvalitet genom rätt resurser och kompetensutveckling på bas- respektive expertnivå. Arbetsgruppen har tagit fram förslag på nivåstrukturering för arbetsterapeutisk handrehabilitering och gemensamma behandlingsrutiner och en plan för fortlöpande kvalitets- och förbättringsarbete. Rapport till beredningsgruppen.

Arbetsgruppen Kompressionsbandage

Syftet var att ge ett optimalt omhändertagande av patienter på rätt vårdnivå och tydliggöra förskrivningsrutiner av kompressionsbandage. Arbetsgruppen har lämnat en rapport för avstämning i samverkansrådet

Arbetsgruppen ALS

Syftet är att nivåstrukturera och förbättra vårdkedjan för personer med ALS.
Kommer att fortsätta under våren 2008.

Arbetsgruppen Hjärtrehabilitering

Syftet är att säkerställa optimalt omhändertagande av patienten på rätt vårdnivå, vad gäller sjukgymnastisk behandling. Arbetsgruppen börjar arbetet under hösten 2007, delrapport i december. Fortsätter under 2008.

Arbetsgruppen Uppföljningsrutiner vid personliga hjälpmedel

Syftet är att öka säkerheten och effektivisera administrationen när brukare med förskrivna personliga hjälpmedel byter huvudman. En arbetsgrupp har startat upp arbetet. Beräknas bli klart och rapporteras under 2008. Delvis kommer arbetet att bedrivas genom stimulansmedel.

Arbetsgruppen Psykisk ohälsa

En plan för fortsatt arbete är framtagen och redovisad för beredningsgruppen november 2007. Arbetet prioriteras under 2008. 

 

Ekonomisk redovisning

Samverkansrådet tilldelades 0,25 åa projektsekreterare och 50 000 kr till omkostnader. Från 2007-01-01 till 2007-12-30 har dessa resurser använts till:

  • administrativt stöd
  • personalkostnader, utvärdering steg 1: personal
  • handledning
  • rehabchefsträff
  • övriga kostnader

Se ekonomiskt utfall ReKo Sjuhärad.

 

Samverkansrådet för arbetsterapi och sjukgymnastik

Annika Andersson
Pernilla Jansson
Lotta Jonzén
Lena Zetterberg
Helen Nordling
Britt-Louise Olsson
Margareta Persson 


Utskriftsversion Utskriftsversion

uiqt|wBzmsw5{r}pizilH%vozmoqwv5{mzmsw5{r}pizilH%vozmoqwv5{muiqt|wBviz%vizl{{iu%vmzsiv5qvnwH%vozmoqwv5{mviz%vizl{{iu%vmzsiv5qvnwH%vozmoqwv5{m