Förbättringsområden

Med utgångspunkt från den probleminventering som gjorts bland sjukgymnaster och arbetsterapeuter från rehabiliteringsverksamheter har följande förbättringsområden identifierats:

 1. Hjälpmedelsförsörjning
  Hjälpmedelsförsörjningen är komplex och mångfacetterad. Den stora organisationsförändringen i samband med bildandet av Hjälpmedelsförvaltningen har skapat behov av förbättrad kvalitets-/kostnadskontroll. Förbättrade samverkansrutiner kring hjälpmedelsförsörjningen medför en effektivare användning av rehabiliteringsresurserna.
 2. Ansvarsfördelning mellan länssjukvård, primärvård, kommunal hälso- och sjukvård och privata vårdgivare
  Rehabiliteringsperspektivet är otydligt i lokala överenskommelser och avtal. Tolkningsutrymmet är stort. Rehabiliteringsinsatserna blir splittrade och riskerar att utebli. Dubbelarbete, som skapar onödigt och/eller ökat administrativt arbete, förekommer.
 3. Informationsöverföring
  Nödvändig information når inte alltid fram till rätt instans. Genom att arbetsterapeuter och sjukgymnasters arbete i högre grad integreras i vården, skapas förutsättningar för att rehabiliteringsbehovet i större utsträckning identifieras och ger förutsättningar för en obruten rehabiliteringskedja.
 4. Effektivt kompetensutnyttjande
  Det saknas en helhetssyn kring hur befintliga rehabiliteringsresurser hos de olika aktörerna ska användas på effektivast sätt. Det krävs nya former för samverkan för att på bästa sätt tillgodose patienternas behov. Vår strävan är att den rehabilitering som erbjuds ska vara likvärdig oavsett vårdgivare.
 5. Psykisk ohälsa/psykisk sjukdom/psykiskt funktionshinder
  Samverkansrådet har ingående diskuterat problemområden när det gäller arbetsterapi och sjukgymnastik för personer med psykisk ohälsa/psykisk sjukdom/psykiskt funktionshinder. Förutsättningarna varierar inom de olika verksamheterna och ansvaret är oklart i kommun och primärvård. Detta är ett viktigt förbättringsområde i Samverkansrådets fortsatta arbete.

Utskriftsversion Utskriftsversion

uiqt|wBzmsw5{r}pizilH%vozmoqwv5{mzmsw5{r}pizilH%vozmoqwv5{muiqt|wBviz%vizl{{iu%vmzsiv5qvnwH%vozmoqwv5{mviz%vizl{{iu%vmzsiv5qvnwH%vozmoqwv5{m