Bakgrund och syfte

Enligt Hälso- och Sjukvårdslagen (SFS 1982:763) har de olika huvudmännen ett gemensamt ansvar för rehabilitering där samverkan är en förutsättning för ett effektivt resursutnyttjande. Fördröjd, utebliven eller bristfälligt utförd rehabilitering kan för individen leda till försämring och komplikationer som i sin tur kan medföra ett ökat hjälpbehov eller beroende.

ReKo Sjuhärads chefgrupp beslutade därför i september 2005 att inrätta ett samverkansråd för rehabilitering. Detta visade sig vara en effektiv arbetsform och på kort tid startades ett brett och långsiktigt förbättringsarbete. I september 2006 beslutade chefgruppen att samverkansrådet ska fortsätta i projektform med samma uppdrag. Samtidigt beslutades om namnbyte till Samverkansrådet för arbetsterapi och sjukgymnastik i syfte att ytterligare förtydliga och avgränsa uppdraget.

På längre sikt är förhoppningen att kunna se konkreta resultat i form av förbättringar för patienter/vårdtagare. Samverkan inom rehabiliteringsområdet är en lärandeprocess som måste få ta tid och växa fram. ReKo Sjuhärads chef- respektive beredningsgrupp har en avgörande roll genom att ge fortsatt uppdrag och stödja samverkansrådets arbete samt att stödja implementeringen i verksamheterna.

Utvärdering av samverkansrådets arbete avser att ta reda på om arbetet ger de förväntade, långsiktiga förbättringarna till nytta för patienter/vårdtagare samt hur man når ut till de professionella inom området.


Utskriftsversion Utskriftsversion

uiqt|wBzmsw5{r}pizilH%vozmoqwv5{mzmsw5{r}pizilH%vozmoqwv5{muiqt|wBviz%vizl{{iu%vmzsiv5qvnwH%vozmoqwv5{mviz%vizl{{iu%vmzsiv5qvnwH%vozmoqwv5{m