Översyn av ReKo Sjuhärad

Vid årsskiftet 2008-2009 var det sex år sedan de tidigare samverkansgrupperna LAPRIKO och LAPRIKO 7-härad gick samman och bildade ReKo Sjuhärad. Vid bildandet togs beslut om ett roterande ledningsansvar där respektive huvudman (Södra Älvsborgs Sjukhus, kommun och primärvård) skulle leda arbetet med byte vartannat år. Efter att varje huvudman innehaft ordförandeskapet under vardera två år tog chefgruppen beslut om en översyn, dels av ReKo Sjuhärad som samverkansorgan, dels av gruppens organisation och arbetssätt. För att få en opartisk granskning överlämnades detta uppdrag till en extern granskare, Per-Åke Karlsson, ÄldreVäst Sjuhärad (nuvarande FoU Sjuhärad).

Faktainsamling

Under våren 2008 genomfördes faktainsamling i form av ett antal intervjuer med tidigare och nuvarande representanter samt enkätundersökning till övriga som medverkat i gruppen. Övrig faktainsamling skedde genom granskning av protokoll och andra handlingar som finns publicerade på webbplatsen. Ett referensmaterial sammanställdes efter kontakt med företrädare för andra liknande samverkansgrupperingar.

ReKo Sjuhärads framtid

Resultatet av den genomförda faktainsamlingen har använts som underlag vid diskussioner om ReKo Sjuhärads framtida organisation och arbetssätt. Dessa diskussioner har lett fram till arbetet med att utveckla en närvårdssamverkan för hela Södra Älvsborg.

Läs mer om utvecklingen av närvårdssamverkan i Södra Älvsborg.


Utskriftsversion Utskriftsversion

uiqt|wBzmsw5{r}pizilH%vozmoqwv5{mzmsw5{r}pizilH%vozmoqwv5{muiqt|wBviz%vizl{{iu%vmzsiv5qvnwH%vozmoqwv5{mviz%vizl{{iu%vmzsiv5qvnwH%vozmoqwv5{m