Utvecklingsprojekt 2010

Bakgrund

Se sammanfattning om utvecklingsarbetet som ligger till grund för projektet.

ReKo Sjuhärad chefsgrupp tog vid möte 28 september, 2009, beslut om att tillsätta en ny utvecklingsgrupp för att fortsätta implementeringen av TryggVE-modellen, följa upp de förbättringsområden som identifierats av tidigare utvecklingsgrupp samt eventuell vidareutveckling av TryggVE-modellen enligt de förslag som lämnats i slutrapporten.

För finansiering av projektet togs beslut om samfinansiering via stimulansmedel med 1/3 per samverkanspart.

Utvecklingsprojekt 2010

Organisation

Det fortsatta utvecklingsarbetet är organiserat i en utvecklingsgrupp/styrgrupp med en representant från de olika vårdgivarna samt en representant från rehab-området.

För bred förankring i verksamheterna har respektive förvaltning inom kommuner, primärvård och SÄS utsett representanter till ett nätverk/arbetsutskott, som är knutet till utvecklingsgruppen. De utsedda personerna ska i sitt dagliga arbete och inom ramen för stimulansmedel komma i kontakt med målgruppen multisjuka äldre.

Uppdrag

Utvecklingsgruppen ska bl.a. fungera som ett stöd i implementeringen av TryggVE-modellen genom att samordna arbetet och medverka till att nödvändiga informations- och utbildningsaktiviteter genomförs för att arbetssättet ska bli känt och få genomslag i verksamheterna.

I uppdraget ingår också att följa upp de förbättrings- och utvecklingsområden som identifierats av tidigare utvecklingsgrupp, ta fram patient- och närståendeinformation som förklarar vad det innebär att vara inskriven i TryggVE-modellen samt att ta fram lämpliga kriterier för uppföljning och utvärdering.


Utskriftsversion Utskriftsversion

uiqt|wBzmsw5{r}pizilH%vozmoqwv5{mzmsw5{r}pizilH%vozmoqwv5{muiqt|wBviz%vizl{{iu%vmzsiv5qvnwH%vozmoqwv5{mviz%vizl{{iu%vmzsiv5qvnwH%vozmoqwv5{m