Förbättringsteam

Bakgrund

I samband med bildandet av ReKo Sjuhärad aktualiserades behovet av att integrera befintliga vårdkedjor och lokala vårdprogram inom LAPRIKO respektive LAPRIKO 7, till att omfatta hela Sjuhäradsområdet, d.v.s. samtliga samverkanspartners inom ReKo Sjuhärad. Tidigare vårdkedjegrupper fick i uppdrag att revidera befintliga vårdprogram och utveckla kontaktnätet ut mot samtliga verksamheter inom ReKo Sjuhärads område.

De tidigare vårdkedjegrupperna upplöstes formellt vid årsskiftet 2003/2004 varvid en nystart skedde. Projektledare utsedda av ReKo Sjuhärad ledde arbetet i de nybildade grupperna där representanter från hela Sjuhäradsområdet ingick.

 

Förbättringsteam

Efter avslutat arbete tas lokala vårdprogram upp i ReKo Sjuhärads chefgrupp för ställningstagande och beslut. Vid övergång till driftfas beslutar chefgruppen om tillsättande av ett förbättringsteam för att säkerställa kontinuerlig utveckling och samsyn i den aktuella frågan. Som driftansvarig för teamet utses den av huvudmännen (kommun, primärvård eller sjukhus) som har störst intresse/behov/lämplighet för fortsatt drift och utveckling avseende den aktuella frågan.

Beredningsgruppen tar fram förslag på förbättringsteamets sammansättning avseende funktioner/kompetenser (två per huvudman). Varje huvudman utser därefter sina representanter. Förslag till sammansättning och representation överlämnas till ReKo Sjuhärads chefgrupp för ställningstagande och beslut.

Förbättringsteamen kan vid behov adjungera person/-er med specifik kompetens till gruppen.

Efter tre år i drift utvärderas förbättringsteamet och ett ställningstagande görs om fortsatt utveckling ska ske eller om arbetet kan avslutas.

Förbättringsteamets uppgift

  • Säkerställa följsamhet till fastställt lokalt vårdprogram
  • Uppföljning av vårdstandard som fastställts i lokalt vårdprogram/annat samverkansprojekt eller utvecklingsarbete
  • Fortlöpande följa forskning och utveckling inom ämnesområdet
  • Identifiera förbättringsområden
  • Initiera kompetens- och utvecklingsmöjligheter samt kunskapsöverföring mellan ReKo Sjuhärads samverkanspartners
  • Vid behov initiera informations- och utbildningsinsatser
  • Kontinuerligt genomföra uppdateringar av lokalt vårdprogram
  • Påtala behov av revidering av lokalt vårdprogram för beredningsgruppen ReKo Sjuhärad
  • Påpeka svagheter, brister och ge förslag till förbättringsområden genom rapport till chefgruppen ReKo Sjuhärad
  • Årligen lämna information till chefgruppen ReKo Sjuhärad över det utvecklingsarbete som skett under året och vad som är i fokus inför kommande år

Fastställda lokala vårdprogram publiceras på ReKo Sjuhärads webbplats under rubriken Vårdprogram. I anslutning till respektive vårdprogram finns också information om det aktuella förbättringsteamet och dess verksamhet.

 

Läs mer om aktuella samverkansgrupper och förbättringsteam>>

Utskriftsversion Utskriftsversion

uiqt|wBzmsw5{r}pizilH%vozmoqwv5{mzmsw5{r}pizilH%vozmoqwv5{muiqt|wBviz%vizl{{iu%vmzsiv5qvnwH%vozmoqwv5{mviz%vizl{{iu%vmzsiv5qvnwH%vozmoqwv5{m