Säkrare provtagning

Årsberättelse 2007 från arbetsgruppen för säkrare provtagning inom ReKo Sjuhärad

Bakgrund

Vid uppföljning och analys av inträffade avvikelser i vårdsamverkan 2005 var ett framträdande mönster att en stor del av kommunernas avvikelser handlade om bristande rutiner i samband med provtagning. I kommunerna är det sjuksköterskor som tar prover samt vissa undersköterskor som delegerats uppgiften av sjuksköterskorna. På uppdrag av ReKo Sjuhärad togs en handlingsplan fram (2006-02-06) av en arbetsgrupp för att komma till stånd med förbättringsåtgärder med fokus på utbildningsinsatser till provtagande personal i kommunerna. Enligt den framtagna handlingsplanen planerades utbildningsinsatserna att ske i två steg. Det första steget, som handlade om utbildning till sjuksköterskor i kommunerna, genomfördes under 2006. Under 2007 genomfördes steg 2 vilket har inneburit utbildning till övrig provtagande personal i kommunerna. Parallellt med utbildningssatsningen planerade arbetsgruppen även att se över rutiner för remisser, etiketter, hur kallelser till provtagning skall utformas på ett enhetligt sätt samt provtagningslista som kommunen lämnar till vårdcentralen som provtagnings- och debiteringsunderlag.

 

Mål

Målsättningen har varit att minska avvikelserna i provtagning inom kommunerna genom att provtagande personal får genomgå utbildning enligt framtagen handlingsplan.

 

Genomförda aktiviteter 2007

Utbildningar för personal i kommunerna som arbetar med provtagning har genomförts i ReKo Sjuhärads kommuner under 2007. Totalt har 395 personer genomgått utbildningen som hållits av personal från Klin kem lab och Mikrobiologen vid SÄS. Vid utvärdering som genomförts i anslutning till varje utbildningstillfälle har deltagarna betygsatt utbildningens upplägg (3,6), utbildningsmaterialets innehåll (3,9) samt föreläsarnas framförande (3,6). Siffrorna inom parentes anger medelbetyget utifrån en femgradig skala.

 

Uppföljning av uppdraget

Uppdraget med de planerade utbildningsinsatserna i två steg som genomförts i kommunerna har slutförts enligt handlingsplanen. En uppföljning kan genom- föras i kommunerna för att kartlägga eventuellt ytterligare utbildningsbehov. Halvårsstatistik från avvikelser i vårdsamverkan 2007 visar dock en neråtgående trend för avvikelser som rör provtagning.

Arbetsgruppen för säkrare provtagning inom ReKo Sjuhärads-området har träffats två gånger under året för att planera och följa utbildningsinsatsernas genomförande i kommunerna. Vid dessa tillfällen har arbetsgruppen också fört diskussioner om frågor som rör praktiska rutiner för remisser, etiketter, enhetliga provtagningsunderlag samt behov av enhetliga provtagningslistor till vårdcentraler med syftet att fungera som provtagnings- och debiterings- underlag. Då arbetsgruppen idag saknar formellt uppdrag från ReKo Sjuhärad i dessa frågor finns resultatet endast i arbetsgruppens anteckningar, ej i formaliserade överenskommelser inom ReKo Sjuhärad. För eventuellt fortsatt arbete i dessa frågor ser arbetsgruppen för säkrare provtagning att det finns behov av förtydligat uppdrag från ReKo Sjuhärad att arbeta vidare under 2008.

 

Arbetsgrupp för provtagning inom ReKo Sjuhärads område

Mona Prytz-Carlsson, Laboratorieverksamheten, Primärvården Södra Älvsborg
Gunilla Falk, Klin kem lab, Södra Älvsborgs Sjukhus
Christina Yngwe, Klin patologi och cytoligi, Södra Älvsborgs Sjukhus
Elisabeth Jonsson, MAS, Borås stad
Britt-Marie Fabic, Mikrobiologen Södra Älvsborgs Sjukhus
Britt-Inger Anvell, Laboratorieverksamheten, Primärvården Södra Älvsborg
Eva Thelin, Laboratorieverksamheten, Primärvården Södra Älvsborg
Carita Brovall, MAS, Ulricehamns kommun/repr ReKo beredningsgrupp


Utskriftsversion Utskriftsversion

uiqt|wBzmsw5{r}pizilH%vozmoqwv5{mzmsw5{r}pizilH%vozmoqwv5{muiqt|wBviz%vizl{{iu%vmzsiv5qvnwH%vozmoqwv5{mviz%vizl{{iu%vmzsiv5qvnwH%vozmoqwv5{m