Elektronisk informationsstruktur

I samband med bildandet av ReKo Sjuhärad togs i chefgruppen beslut om att ta fram en gemensam webbsida i syfte att göra information tillgänglig för personal över vårdgivargränserna. Projektet påbörjades i maj 2003 och inriktades inledningsvis huvudsakligen på att inventera och bedöma tillgängliga system utifrån ett krav- och användarperspektiv, där målsättningen var att hitta ett utvecklingsbart system som på sikt kan bli ekonomiskt lönsamt avseende såväl personella som finansiella resurser.

Parallellt med inventeringen gjordes en kartläggning över vilken information som kunde vara aktuell för den gemensamma webbplatsen. Sammanställningen från denna kartläggning låg sedan till grund för en uppföljande studie över innehåll på befintliga webbplatser, där syftet var att få en uppfattning om hur mycket av den aktuella informationen som redan fanns elektroniskt publicerad. Resultatet visade att en stor mängd fanns tillgängligt via olika webbsidor; en del på internet, annat på olika intranätsidor inom regionen medan en del enbart fanns tillgängligt i pappersformat.

Vid chefgruppens möte i november 2003 presenterades ett förslag på system att använda som grund för den gemensamma webbplatsen. Efter ytterligare utredningar och diskussioner beslutades vid möte i mars 2004, att regionen ska vara samordningsansvarig för drift och underhåll av den gemensamma webbplatsen, men att ReKo Sjuhärad gemensamt ska svara för drift och innehåll.

För att uppnå målsättningen med lättillgänglig information på webbplatsen, samt utformning utifrån ett användarperspektiv, utsågs ett "virtuellt användarråd" med representanter från olika yrkesgrupper och samverkanspartners. Gruppens uppgift har varit att, tillsammans med projektledare, ta fram en struktur för webbplatsen samt se till att den innehåller målgruppsanpassad information. Särskild vikt har lagts vid att personal hos de olika huvudmännen både ska kunna känna igen sig i innehåll och avseende begrepp och uttryck.

I samband med övergång till drift den 1 mars 2005, ersattes projektet av en en driftorganisation bestående av webbansvarig, representanter från ReKo Sjuhärad samt ett användarråd med representanter från den tidigare "virtuella gruppen". En utvärdering av webbplatsen samt nyttan med en gemensam, elektronisk informationsstruktur kommer att genomföras enligt fastställd plan.


Mer information om projekt och driftorganisation kan lämnas av projektledare/webbansvarig Karin Åhlin, Södra Älvsborgs Sjukhus, Borås, telefon 033-616 33 39.


Utskriftsversion Utskriftsversion

uiqt|wBzmsw5{r}pizilH%vozmoqwv5{mzmsw5{r}pizilH%vozmoqwv5{muiqt|wBviz%vizl{{iu%vmzsiv5qvnwH%vozmoqwv5{mviz%vizl{{iu%vmzsiv5qvnwH%vozmoqwv5{m