Regionalt projekt - Samordnad vårdplanering

Bakgrund

Arbetet med att förbereda och införa en enhetlig rutin har pågått sedan 2005 i samverkan mellan Västra Götalandsregionen och Västkom (SVPL-projektet) i syfte att möjliggöra ett standardiserat elektroniskt utbyte av överenskommen information mellan vårdgivarna, där såväl betalnings- som vård- och omsorgsperspektivet omfattas.

SVPL-projektet, som är organiserat som ett centralt projekt med ett antal delprojekt, har genomförts i olika etapper. Dessa utgör tillsammans underlag som ska möjliggöra införandet av ett IT-stöd för att tillgodose kommunernas, primärvårdens och sjukhusens behov av adekvat vårdinformation i den samordnade vårdplaneringsprocessen. I målet ingår också att ett elektroniskt system ska förenkla rutinerna för vårddokumentation och betalningsansvar mellan parterna.

Under senare tid har patientens möjligheter att själv välja vårdgivare ökat. Detta ställer krav på att vårdplaneringsprocessen hanteras på ett enhetligt sätt i hela Västra Götaland.

Regionalt centralt projekt

Det regionala centrala projektet leder och stödjer de lokala införandeprojekten av ny rutin och IT-stöd för samordnad vårdplanering.

För de lokala införandeprojekten av IT-stöd för samordnad vårdplanering har en samordningsgrupp, SAMSA, bildats. Denna grupp består av operativa kontaktpersoner, vilka utsetts av de olika samverkansorganisationerna inom regionen, bl.a. ReKo Sjuhärad.  

Projektledare för det centrala projektet är Christina Wisser.

Information om det centrala projektet och arbetsgången lämnas kontinuerligt i nyhetsbrevet On-line samt via hemsidan på adress: www.vgregion.se/svp


 


Utskriftsversion Utskriftsversion

uiqt|wBzmsw5{r}pizilH%vozmoqwv5{mzmsw5{r}pizilH%vozmoqwv5{muiqt|wBviz%vizl{{iu%vmzsiv5qvnwH%vozmoqwv5{mviz%vizl{{iu%vmzsiv5qvnwH%vozmoqwv5{m