Socialstyrelsens beslut 2009

Utdrag från Socialstyrelsens meddelande till kontaktpersoner

Socialstyrelsens dnr 00-2453/2009

Socialstyrelsen har nu beslutat om fördelningen av de 99,5 miljoner kronor,
som regeringen avsatt i bidrag till kommuner och landsting att förstärka
kompetensen bland personal i socialtjänsten och den psykiatriska hälso- och
sjukvården.

Av 74 inlämnade ansökningar har 69 beviljats helt eller delvis. Ungefär två
tredjedelar avsåg fortsatt eller utökad verksamhet i projekt som beviljats
medel föregående år.

Sökt totalbelopp för verksamhet under kalenderåret 2010 uppgick till drygt
124 miljoner kronor. Fem ansökningar har fått avslag på sin begäran om
medel med motiveringen att disponibla medel är begränsade och att andra
projekt i den jämförande bedömningen eller vid den slutliga prioriteringen
bedömts mer angelägna eller i högre grad stämma överens med satsningens
syfte, så som det angivits i regeringens beslut.

Socialstyrelsens beslut om fördelningen av medel återfinns på vår hemsida,
direktlänken:
www.socialstyrelsen.se/aktuellt/regeringsuppdrag/
kompetensutvecklingforkontaktm

I anslutning till länken finner Du tre dokument:
Fördelningslistan med uppgifter om hur stort bidrag som beviljats varje
projekt och de särskilda villkor som ställts till vissa projekt. Allmänna
villkor för samtliga bidrag återfinns i Beslutsdokumentet. Därutöver finns
en redovisning av Socialstyrelsens handläggning och prioritering.

Medlen betalas ut i december 2009 till de konton och med den märkning som
angivits i ansökningarna.

Denna information går till projektägare och huvudsaklig kontaktperson för
respektive ansökan. Vi är tacksamma om ni hjälper till att vidareförmedla
denna e-postinformation till medsökande och andra berörda så snart som
möjligt.


Eva Bergström
Socialstyrelsen
NU!-enheten och Individ- och familjeenheten


Utskriftsversion Utskriftsversion

uiqt|wBzmsw5{r}pizilH%vozmoqwv5{mzmsw5{r}pizilH%vozmoqwv5{muiqt|wBzmsw5{r}pizilH%vozmoqwv5{mzmsw5{r}pizilH%vozmoqwv5{m