Patient-/närståendeinformation

Patient och/eller närstående har rätt att få information om sjukdomen och de undersökningar och behandlingar som finns att erbjuda. Information och behandlingsmöjligheter om en specifik diagnos kan till exempel beskrivas i vad som kallas lokalt vårdprogram respektive lokalt handlingsprogram. Utöver detta kan det finnas ytterligare informationsmaterial hos den vårdgivare du besöker.


Lokalt vårdprogram för patient och närstående

Ett lokalt vårdprogram kan beskrivas som en överenskommelse mellan vårdgivarna (kommun, primärvård och sjukhus) inom ett avgränsat sjukvårdsområde om en vårdstandard för en speciell sjukdoms-, diagnos- och/eller patientgrupp. Ett exempel på ett avgränsat sjukvårdsområde är Sjuhäradsbygden i Södra Älvsborg.

Ett lokalt vårdprogram ska på ett övergripande sätt beskriva

 • Vad som ska göras för patienten (vårdinnehåll)
 • När och Hur detta ska göras (vårdkvalitet) och 
 • Vem som ska utföra vården (kommun, primärvård eller sjukhus)

Syftet med vårdprogrammet är att informera om den aktuella sjukdomen, dess förekomst och konsekvenser samt beskriva vilka möjligheter som finns att förebygga, bota eller lindra sjukdomen.

Innehållet i ett lokalt vårdprogram för patienter och deras närstående kan till exempel bestå av

 • Kortfattad beskrivning av den aktuella sjukdomen, symtom, undersökningar, diagnostik, vård och behandling.
 • Information om omvårdnad som till exempel smärtlindring, nutrition, munhälsa samt förebyggande av trycksår.
 • Information om egenvård, riskfaktorer, rehabilitering, hjälpmedel och betydelsen av patientens eller närståendes delaktighet som en aktiv och välinformerad deltagare i den egna vården och behandlingen. Genom kunskap ges möjligheter att hjälpa till att förebygga, minska riskerna att återinsjukna samt att sjukdomen utvecklas och förvärras.
 • Förklaring av ofta förekommande begrepp för den aktuella sjukdomen.
 • Information om vård- och behandlingsgarantier.
 • Information om hur hälso- och sjukvården arbetar förebyggande genom råd om kost, träning och motion.
 • Information om patientföreningar, intresseföreningar etc.

Lokalt handlingsprogram

Som komplement till ett lokalt vårdprogram kan varje vårdgivare/verksamhet (t.ex. sjukhus, klinik eller vårdcentral) upprätta ett lokalt handlingsprogram med mer detaljerad information om behandlingsrutiner och/eller arbetssätt vid vård av den aktuella sjukdoms-, diagnos- och/eller patientgruppen inom den specifika verksamheten. 

Ett handlingsprogram ska beskriva

 • Vad som ska göras under vårdtiden
 • Hur det ska göras samt
 • Var och av Vem vården ska utföras (i kommunen, primärvården eller på sjukhus).

Patientinformation

För många olika diagnoser och sjukdomsgrupper finns skriftlig information som vänder sig till patienten och dennes närstående, motsvarande den information som lämnas muntligt av personalen i samband med vårdtillfället.

Generellt utformad information finns även tillgänglig via olika Internet-sidor. En webbplats med kvalitetssäkrad och lättbegriplig information om olika sjukdomar, behandlingar och undersökningar är sjukvårdsrådgivningen 1177.se, som ägs av Sveriges landsting och regioner gemensamt.


Utskriftsversion Utskriftsversion

uiqt|wBzmsw5{r}pizilH%vozmoqwv5{mzmsw5{r}pizilH%vozmoqwv5{muiqt|wBviz%vizl{{iu%vmzsiv5qvnwH%vozmoqwv5{mviz%vizl{{iu%vmzsiv5qvnwH%vozmoqwv5{m