Historisk tillbakablick över vårdsamverkan i Södra Älvsborg

Samverkan i Mark och Svenljunga-området

I Mark och Svenljunga-området etablerades 1986 samverkan mellan politiker i socialnämnderna och primärvårdsnämnden samt tjänstemän från de båda huvudmännen.

De första ärendena som diskuterades var bl. a:

  • legitimationshandlingar för personalen i primärvård och kommun
  • gemensamt äldreomsorgsprogram med bostadssjukhem, dagsjukvård, kvälls- och nattpatruller
  • demensboende
  • dagvård för dementa.

Vid sammanträden poängteras vid ett flertal tillfällen det goda samarbetsklimatet mellan de medverkande huvudmännen.

Under perioden 1986-1991 ingick även politiker i ledningsgruppen för samverkansfrågor, detta upphörde dock efter att ÄDEL-reformen genomförts.

Under åren 1993-1994 genomfördes ett försök med en beställarnämnd (Mark/Svenljunga-försöket), då det fanns ett ledningssamarbete mellan lasarettet och primärvården; dock saknades kommunernas medverkan i samarbetet, vilket gjorde att det inte fungerade bra.

I samband med att pengar erhölls från Regeringen för äldrerehabilitering i de fyra kommunerna i Södra Älvsborg, samtidigt som Marks kommun startade ett rehab-centrum, återupptogs på hösten 1995 ett samarbete på ledningsnivå mellan lasarett, primärvård och kommuner.

Samarbetet i gruppen, som kom att bilda vårdsamverkansgruppen LAPRIKO och bestod av lasarettschef, vårdchef, primärvårdschef, socialchefer och medicinskt ansvariga sjuksköterskor, pågick oavbrutet fram till nedläggningen i december 2002.

 

Samverkan i Alingsås och Borås-området

Hösten 1993 lanserades en förändringsmodell med fokus på kartläggning av olika patientgruppers väg genom vården i kommunal hälso- och sjukvård, primärvård och sjukhus inom Alingsås/Borås-området. I mars 1994 startade projektet Vårdkedjeanalys med ekonomiskt stöd från Arbetslivsfonden och Landstinget i Älvsborg. Projektet ingick också i ett nätverksamarbete mellan 10 sjukhus under landstingets ledning kallat Samkraft Vård.
  
Förändringsmodellens nyckelbegrepp och kärna var

  • att förändringsarbete ska utgår från patientens behov – patienten i centrum – och i mindre grad fokusera på personalens önskemål
  • att alla inblandade medverkar och känner delaktighet
  • att arbetet bedrivs gränsöverskridande avseende profession och vårdform
  • att förändringsarbete resulterade i ett lärande.

Syftet var bland annat att skapa samsyn kring arbete med vårdkedjor. Ett antal programområden bildades och under dessa ett antal vårdkedjor.

Det övergripande syftet med vårdkedjearbetet var att:

  • utifrån givna förutsättningar skapa bästa möjliga vård och omsorg för den enskilde patienten/vårdtagaren och dennes närstående
  • binda samman olika aktiviteter och funktioner inom och mellan ordinarie organisationer och på detta sätt skapa förutsättningar för utveckling, rätt kvalitet och effektivisering.

Inrikesdepartementet beviljade 1997 medel från strukturfonden för ökad samverkan, sysselsättning och kompetensutveckling. Kommunerna i södra länsdelen av Älvsborg hade då redan inlett vårdsamverkan tillsammans med landstingets primärvård och länssjukvård.

 

Ledningsgrupper för vårdsamverkan

De lokala ledningsgrupperna för vårdsamverkan, LAPRIKO, LAPRIKO 7-härad och KOLA, etablerades med representation från kommun, primärvård och länssjukvård (landstingets specialistsjukvård). En projektorganisation bildades hösten 1997 och en projektplan fastställdes och beslutades av ”Samrådsorganet”, vilket bestod av kommunalråden inom kommunerna och landstingsråden inom landstinget. De utgjorde en styrgrupp med uppgift att stödja arbetet i de lokala ledningsgrupperna, utan att överta ansvaret att driva vårdsamverkansarbetet.

Under 2002 togs initiativ till en integrering av de båda vårdsamverkansgrupperna LAPRIKO och LAPRIKO 7-härad inom Sjuhäradsområdet för att, dels uppnå bättre möjligheter att utveckla arbetet över vårdgivargränserna i hela upptagningsområdet, dels uppnå samordningsvinster vid upprättande av t.ex. lokala vårdprogram.

Vid ett konstituerande möte 7 oktober, 2002, togs beslut om att bilda ett nytt samverkansorgan i Sjuhäradsbygden mellan sjukhus, primärvård och Samrehab Mark/Svenljunga för samverkan runt strategiska vårdsamverkansfrågor - ReKo Sjuhärad, som driftsattes 1 januari, 2003. 

Inom Mitten-Älvsborg har samverkansorganet KOLA fortsatt sin verksamhet sedan starten även om arbetsformerna förändrats under åren. 

 

För innehållet svarar:
Eva Svedberg, sekreterare i samverkansgrupperna inom Mark och Svenljunga-området under åren 1986-2002, och Inga Ericson, sekreterare i LAPRIKO 7-härad.
Redigerat och sammanställt av Karin Åhlin


Utskriftsversion Utskriftsversion

uiqt|wBsizqv5iptqvH%vozmoqwv5{msizqv5iptqvH%vozmoqwv5{muiqt|wBviz%vizl{{iu%vmzsiv5qvnwH%vozmoqwv5{mviz%vizl{{iu%vmzsiv5qvnwH%vozmoqwv5{m