Ansvarsfördelning mellan samverkansparterna

Kommunal hälso- och sjukvård
Primärvården Södra Älvsborg
Södra Älvsborgs Sjukhus (SÄS)

 

Kommunal hälso- och sjukvård

Hur äldreomsorgen är organiserad kan se olika ut i kommunerna.

Varje kommun ansvarar för

  • hemsjukvård upp till sjuksköterskekompetens oavsett den enskilde vårdtagarens ålder eller diagnos. Med hemsjukvård avses sjukvård i ordinärt boende till enskild vårdtagare med en diagnos eller funktionshinder som motiverar att sjukvård ges i hemmet. Vården planeras i samråd med den enskilde vårdtagaren, hans/hennes närstående och hemsjukvården
  • hälso- och sjukvård på särskilt boende (äldreboende) 
  • rehabilitering och hjälpmedel för personer i särskilda boendeformer och personer i ordinärt boende med kommunal hemsjukvård

Inom respektive kommun finns en medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) som har det övergripande hälso- och sjukvårdsansvaret. I vissa kommuner finns även en medicinskt ansvarig för rehabilitering (MAR) som ansvarar för rehabiliteringsfrågor och medicintekniska produkter.

Hemsjukvård ges av sjuksköterska, arbetsterapeut, sjukgymnast och omvårdnadspersonal. Hemsjukvård bedrivs 24 timmar om dygnet alla dagar på året.

Biståndshandläggaren i respektive kommun fattar beslut om övrig kommunal omsorg som den enskilde vårdtagaren kan ha behov av. Beslutet grundar sig på en bedömning som görs vid en individuell vård– och omsorgsplanering.
(Svante Stomberg, för kommuner inom ReKo Sjuhärad)

 

Primärvården Södra Älvsborg

Primärvården

Primärvården ska ge en effektiv, bred och lättillgänglig sjukvård för de flesta vårdbehoven. Primärvården ska fungera som patientens vägvisare i vården. Befolkningen kan lista sig till en vårdcentral. Primärvården har också ett tydligt områdesansvar, vilket innebär ansvar att erbjuda vård till medborgarna inom ett geografiskt område.

Primärvården ska klara av de vanligaste sjukdomarna, kroniska tillstånd, barn och äldres behov av sjukvård, psykisk ohälsa och missbruk. Basen är allmänmedicin, men genom samarbete med andra medicinska specialiteter, omvårdnadskompetens, psykologer, kuratorer med flera ska man klara de flesta vårdbehov.

Genom sjukvårdsupplysning, utbildning och information om egenvård kan människor stödjas att själva ta hand om enklare besvär. Primärvården ska vara tillgänglig dygnet runt, årets alla dagar och ha ansvaret för första vårdbedömningen av patienter.

Primärvården Södra Älvsborg har 27 vårdcentraler, fem barn- och ungdomsmedicinska mottagningar, BVC- och barnmorskemottagningar, distriktssjukgymnastik, distriktsarbetsterapi, sjukvårdsupplysning m.m.

Distriktssköterskor eller speciella mottagningssköterskor på vårdcentralerna kan vara specialiserade inom områden som bl.a. diabetes, astma och allergi, högt blodtryck eller inkontinens.
(Kerstin von Sydow, primärvårdsdirektör)

 

Södra Älvsborgs Sjukhus (SÄS)

Södra Älvsborgs Sjukhus (SÄS) är ett komplett specialiserat akutsjukhus med viss högspecialiserad sjukvård. SÄS utför både planerad och akut specialistsjukvård dygnet runt.

Södra Älvsborgs Sjukhus består av två utbudspunkter, ett i Borås och ett i Skene. SÄS är organiserat i verksamhetsområdena

  • Akut vård
  • Elektiv vård
  • Psykiatrisk vård, barn- och ungdomsvård
  • Servicegrupp

Utöver verksamheter i Borås och Skene bedrivs även viss utlokaliserad öppenvårdsverksamhet, bl.a. inom det psykiatriska området, på olika platser i Södra Älvsborg. Ett antal servicefunktioner som t.ex. laboratorier och vårdhygien utför även verksamhet vid Alingsås lasarett.
(Ingela Tuvegran, sjukhusdirektör)


Utskriftsversion Utskriftsversion

uiqt|wBzmsw5{r}pizilH%vozmoqwv5{mzmsw5{r}pizilH%vozmoqwv5{muiqt|wBviz%vizl{{iu%vmzsiv5qvnwH%vozmoqwv5{mviz%vizl{{iu%vmzsiv5qvnwH%vozmoqwv5{m