Nypublicerat på webbplatsen

Protokoll från chefgruppens möte 2010-03-03 samt verksamhetsberättelse och årsredovisning för verksamhetsåret 2009 finns nu publicerade. 

Vid mötet fastställde chefgruppen bl.a. den genomförandeplanen för stroke som tagits fram utifrån de nationella riktlinjerna för stroke. Samtidigt togs beslut om att tillsätta ett utvecklingsråd som kontinuerligt ska bevaka vårdprocessen samt lokalanpassa riktlinjer och förslag från den regionala strokegruppen.

Både genomförandeplan och slutrapport finns publicerad under rubrik Samverkansprojekt/Stroke.

Ur verksamhetsberättelsen kan bl.a. noteras att ReKo Sjuhärads verksamhet under 2009 präglats av arbetet med att utveckla en ny närvårdsorganisation för samverkan. Det har inneburit att mycket av arbetet handlat om att förvalta redan pågående arbeten. Ett axplock av det som genomförts under året är följande: 

SVPL

Införandet av en ny regiongemensam rutin för samordnad vårdplanering (SVPL) och det tillhörande IT-stödet, KLARA SVPL, har varit mycket intensivt under året. Den delregionala projektgruppen med deltagare från samverkansparterna har t.ex. träffats varannan vecka under året. ReKos projektledare har även kontinuerligt medverkat i det regionala samverkansorganet SAMSA.   

Psykisk hälsa

Även samverkansrådet för psykisk hälsa har under året arbetat med en rad frågor. Bland annat ansökte och fick rådet ytterligare 1,5 miljoner till kompetensutveckling för att i första hand erhålla en långsiktighet i de olika utbildningssatsningar som planerats.

Arbetet i de lokala psykiatriråden har fortsatt i samtliga kommuner. Ett spännande inslag är att några råd deltar i ett forskningsprojekt (åtta orter i Sverige) i syfte att belysa hur samverkansarbetet kan ske mellan de fyra parterna - brukare, sjukhus, kommun och primärvård.

Avvikelser

Avvikelsegruppen har under året genomfört en djupanalys av 40 avvikelser. Resultatet kommer bland annat att lyftas fram i utbildningar och information under 2010, då en ny version av regionens MedControl kommer att införas.


Utskriftsversion Utskriftsversion

uiqt|wBzmsw5{r}pizilH%vozmoqwv5{mzmsw5{r}pizilH%vozmoqwv5{muiqt|wBviz%vizl{{iu%vmzsiv5qvnwH%vozmoqwv5{mviz%vizl{{iu%vmzsiv5qvnwH%vozmoqwv5{m