2008

 • Sjukvårdsstrategiska enheten vid SÄS inbjuder till seminarier med information och föreläsningar inom området Multisjuka Äldre. Program och inbjudan finns publicerade under Samverkansprojekt/Multisjuka Äldre samt Kurser/Föreläsningar.
  (publicerat 2008-11-11)
 • Som ersättare för Gun-Lis Torgny, som representerat Svenljunga kommun i chefgruppen, har Gunhild Unger-Snygg, avdelningschef för vård- och omsorg, utsetts. Vi hälsar Gunhild välkommen till ReKo Sjuhärad! 
  (publicerat 2008-11-06)
 • Slutrapporten "Virtuellt sårcentrum - ett koncept för kunskapsspridning?" finns nu tillgänglig under länken Vårdprogram/Sårbehandling i vänster meny.
  (2008-11-03)
 • Förbättringsteamet diabetes inbjuder till diabetesdag 19 november 2008 där temat är diabetesfoten och dess problem. Läs mer under länken Vårdprogram/Diabetes.
  (publicerat 2008-10-14)
 • Oktober månads nyhetsbrev från ReKo Sjuhärad innehåller bl.a. information om projekt avseende ny rutin och IT-stöd för samordnad vårdplanering och informationsöverföring, multisjuka äldre, samverkansrådet psykisk hälsa och idéskiss för utvecklingen av närvård i Södra Älvsborg. Läs mer i nyhetsbrevet.
  (publicerat 2008-10-09)
 • Förbättringsteamets rapport från den ben- och fotsårsstudie, som genomfördes inom primärvården och kommunal hälso- och sjukvård under februari-mars 2008 finns nu publicerad under länken Vårdprogram/Sårbehandling/Rapporter.
  (publicerat 2008-10-09)
 • Minnesanteckningar från ReKo Sjuhärads projektgrupp för samordnad vårdplanering och informationsöverföring (SVPL-projektet) finns nu publicerade på projektets webbplats under länken Samverkansprojekt i vänster meny.
  (publicerat 2008-10-07)
 • Protokoll från chefgruppens möte 22 september finns nu publicerat under rubrik Protokoll i vänster meny.
  (publicerat 2008-10-07)
 • TryggVE-modellen för omhändertagande av multisjuka äldre finns nu publicerad under länken Samverkansprojekt/Multisjuka äldre.
  (publicerat 2008-10-02)
 • Den publicerade informationen om bl.a. införandeprojektet av ny rutin samt IT-stöd för informationsöverföring har uppdaterats. Läs mer under länken Samverkansprojekt/Samordnad vårdplanering och informationsöverföring.
  (publicerat 2008-10-02)
 • Förbättringsteamet Hjärta/Kärl inbjuder till hjärtträff med information om fysisk aktivitet på recept 13 november 2008. Läs mer under länken Vårdprogram/Hjärt-Kärlsjukdomar.
  (publicerat 2008-09-30)
 • Hälso- och sjukvårdskansli 6 och 8 i Södra Älvsborg inbjuder till en seminariedag 10 november för att stärka hälsofrämjande och förebyggande arbete inom hälso- och sjukvården. Läs mer under länken Kurser/Föreläsningar.
  (publicerat 2008-09-30)
 • Professor Peter Strangs föreläsningsmaterial från den palliativa seminariedagen 25 september finns nu tillgängligt via startsida för lokalt vårdprogram "Palliativ vård i livets slut".
  (publicerat 2008-09-30) 
 • Under dagen har ReKo Sjuhärads webbplats flyttats över till en annan server på regionens webbhotell. I stort har arbetet skett utan några större missöden. Genom flytten har dock webbsidorna fått andra id-nummer, vilket medfört att vissa länkar (framför allt i de lokala vårdprogrammen) kan vara ur funktion. En uppdatering av felande länkar har påbörjats.
  (publicerat 2008-09-24) 
 • Eva Claesson, som kommer från en tjänst inom Borås stad, har anställts som projektledare för ReKo Sjuhärads lokala införandeprojekt av IT-stöd för informationsöverföring och samordnad vårdplanering. Eva påbörjade sitt arbete i projektet 25 augusti.
  (publicerat 2008-08-28)
 • Förändringar i representationen i chefs- och beredningsgruppen. Carin Bringestedt, ny verksamhetschef för Samrehab Mark/Svenljunga efter Lena Ehrnlund som slutat, kommer fortsättningsvis att ingå i chefgruppen. I beredningsgruppen ersätts MariAnne Theliander av omvårdnadschef Sonja Nilsson, som representant för SÄS.
  (publicerat 2008-08-28)
 • Sommarens nyhetsbrev från ReKo Sjuhärad innehåller bl.a. information om genomförd översyn av ReKos organisation och arbetssätt, arbetet avseende IT-stöd för samordnad vårdplanering och samverkansrådet för psykisk hälsa. Läs mer i nyhetsbrevet>>
  (publicerat 2008-07-04)
 • Lokalt vårdprogram Diabetes inkl bilagor har uppdaterats av förbättringsteam Diabetes, som även har utkommit med ett nyhetsbrev om pågående arbete och aktuella nyheter inom ämnesområdet. För mer information om uppdateringen av vårdprogram och nyhetsbrevet hänvisas till vårdprogrammets startsida under länken Vårdprogram i vänster meny.
  (publicerat 2008-06-24)
 • Protokoll från chefgruppens möte 22 maj finns nu publicerat under rubrik Protokoll i vänster meny.
  (publicerat 2008-06-19)
 • Under hösten uppdaterades blanketten för symtomskattning, vilken används i LÄR-UT (Bättre läkemedelshantering för äldre) i verksamheterna, bl.a. som ett underlag vid läkemedelsgenomgångar i den kommunala hälso- och sjukvården. Blanketten skickades under hösten ut till medicinskt ansvariga sjuksköterskor för distribution inom verksamheterna. För att förbättra tillgängligheten till den aktuella blanketten, finns den nu även publicerad under rubrik Samverkansprojekt/Arkiv - tidigare projekt.
  (publicerat 2008-05-09)
 • Samverkansprojektet "Multisjuka äldre" har nu publicerat information från omvärldsbevakning samt litteraturtips i ämnet. Det har också lagts upp en blogg för inlägg, synpunkter och förslag till arbetsgruppen under utvecklingsarbetet.
  (publicerat 2008-05-08) 
 • Efter önskemål har nu en nyhetsrulle skapats för information från respektive förbättringsteam. De har dessutom fått tillgång till ett kalendarium för de utbildningar och aktiviteter som arrangeras. Kalendariet i huvudmenyn är en sammanfattning av de enskilda förbättringsteamens kalendarier.
  (publicerat 2008-04-28)
 • Chefgruppen fastställde vid sitt möte 18 februari lokala rutiner för ordination av avancerade förband. Överenskommelsen, som ersätter ReKo Sjuhärads tidigare överenskommelse om förbandsrutiner, finns tillgänglig under länken Avtal/Överenskommelser.
  (publicerat 2008-04-14) 
 • Vid chefgruppens möte 18 februari fastställdes det reviderade lokala vårdprogrammet "Palliativ vård i livets slut". Det publicerade vårdprogrammet har nu uppdaterats. En kortfattad beskrivning om förändringar i samband med revideringen finns under länken Uppdateringar för vårdprogrammet.
  (publicerat 2008-04-11)
 • Länken Samverkansprojekt har uppdaterats med aktuella projekt avseende "Samordnad vårdplanering och informationsöverföring", "Multisjuka äldre", "Psykisk hälsa" samt "Översyn av ReKo Sjuhärad".
  (publicerat 2008-03-31)
 • Utbildningstillfällen om demens för distriktsläkare, distriktssköterskor och sjuksköterskor arrangeras under april och maj. För program och övrig information, se kalendarium för lokalt vårdprogram Demens>>
  (publicerat 2008-03-31)
 • En funktion har lagts till på webbplatsen som innebär att den utskriftsversion, som finns längst ned på varje webbsida, i fortsättningen kommer att innehålla ReKo Sjuhärads logotyp längst upp till vänster.
  (publicerat 2008-03-31)
 • Årets första nyhetsbrev från ReKo Sjuhärad innehåller bl.a. information om pågående arbete med multisjuka äldre, samverkansråd för psykisk hälsa samt slutrapport från kompetenssatsning runt osteoporos. Läs mer i nyhetsbrevet>> 
  (publicerat 2008-03-26)
 • Protokoll från chefgruppens möte 18 februari finns nu publicerat under  rubrik Protokoll i vänster meny. Vid mötet fastställdes bl.a. ReKo Sjuhärads verksamhetsplan för 2008 samt bokslut och verksamhetsberättelse för 2007, vilka nu finns tillgängliga under rubrik Verksamhetsplan/-berättelse. Den genomförda revideringen av ReKo Sjuhärads dokumenthanteringsplan är avslutad och den aktuella planen har nu publicerats under rubrik Styrdokument.
  (publicerat 2008-03-14)
 • En översyn av webbplatsens innehåll har genomförts. Resultatat av denna innebär bl.a. huvudmenyn justerats genom att länken Vårdsamverkan tagits bort och benämningen på Patient/Vårdtagare ändrats till Patient/Närstående. Översynens innefattar även uppdatering av underliggande webbsidor i de fall detta bedömts aktuellt. Som en konsekvens av gjorda förändringar har även webbplatsens användarinformation uppdaterats (under länken Om webbplatsen). Uppdatering av webbsidorna pågår.
  (publicerat 2008-03-14)
 • Under hösten 2007 övertogs dokumentansvaret för den lokala anvisningen "Informationsöverföring och samordnad vårdplanering - utskrivningsklara patienter" av vårdsamverkansgrupperna ReKo Sjuhärad respektive KOLA. Inom ReKo Sjuhärad har nu en uppdatering av anvisningen skett som innebär att de tidigare remitteringsrutinerna mellan primärvård och länssjukvård ersatts med en hänvisning till den aktuella överenskommelsen. Dessutom har hänvisningar och länkar aktualiserats i de fall det skett förändringar. En total revidering planeras först i samband med införandet av det regiongemensamma elektroniska system som håller på att utvecklas.
  Lathunden över faxrutiner har uppdaterats med nya logotyper, i övrigt är innehållet oförändrat.
  (publicerat 2008-02-05)    
 • Den lokala överenskommelsen avseende sjukhusvistelse för patienter med funktionsnedsättning har reviderats utifrån socialstyrelsens rekommendation om borttagande av begreppet funktionshinder.
  (publicerat 2008-02-01)
 • ReKo Sjuhärads budget för verksamhetsåret 2008 är nu fastställd och finns tillgänglig under rubrik Verksamhetsplan/-berättelse.
  (publicerat 2008-02-01)
 • Förbättringsteam Hjärta/kärl arrangerar informationsmöte för sjuksköterskor inom primärvården och kommunal hälso- och sjukvård som vårdar patienter med hjärtproblem. Program och övrig information hittar ni under rubrik Vårdprogram/Hjärt-Kärlsjukdomar/Kalendarium.
  (publicerat 2008-01-08)

Arkiv tidigare nyheter>>


Utskriftsversion Utskriftsversion

uiqt|wBzmsw5{r}pizilH%vozmoqwv5{mzmsw5{r}pizilH%vozmoqwv5{muiqt|wBviz%vizl{{iu%vmzsiv5qvnwH%vozmoqwv5{mviz%vizl{{iu%vmzsiv5qvnwH%vozmoqwv5{m