Hur används blanketterna?

När en händelse upptäcks som har medfört eller hade kunnat medföra en vårdskada ska detta rapporteras till den vårdgivare där händelsen har inträffat. Med vårdskada avses lidande, kroppslig eller psykisk skada eller sjukdom samt dödsfall som hade kunnat undvikas om adekvata åtgärder hade vidtagits. Med allvarlig vårdskada avses vårdskada som är bestående och inte ringa, eller har lett till att patienten fått ett väsentligt ökat vårdbehov eller avlidit.

Ifylld rapport om avvikelse ska alltid skickas till berörd MAS (medicinskt ansvarig sjuksköterska) som sedan vidarebefordrar rapporten till kommunernas samordnare för avvikelser i vårdsamverkan. Den vårdgivare som får "Rapport om avvikelse i vårdsamverkan" ska inom två månader besvara denna genom att redogöra för orsaken till det inträffade, vilka åtgaärde som vidtagits, vilka konsekvenser händelsen har inneburit samt hur händelsen kommer att följas upp så att liknande händelse inte inträffar igen.

När en kommun får "Rapport om avvikelse i vårdsamverkan" från annan vårdgivare ska denna besvaras inom två månader på blanketten "Svar och utredning, Avvikelse i vårdsamverkan". Svaret skickas till berörd MAS som sedan vidarebefordrar detta till kommunernas samordnare för avvikelser i vårdsamverkan.

Kommunernas samordnare för avvikelser i vårdsamverkan registrerar och för statistik över samtliga rapporterade händelser och svar från de tio kommunerna i Södra Älvsborg; Alingsås, Bollebygd, Borås, Herrljunga, Lerum, Mark, Svenljunga, Tranemo, Ulricehamn och Vårgårda. En grupp bestående av representanter från primärvård, sjukhus och kommun analyserar och sammanställer avvikelser i syfte att hitta systemfel och identifiera behov av uppdaterade rutiner, arbetssätt, samverkan etc. mellan olika vårdgivare i Södra Älvsborg.


Utskriftsversion Utskriftsversion

uiqt|wBzmsw5{r}pizilH%vozmoqwv5{mzmsw5{r}pizilH%vozmoqwv5{muiqt|wBviz%vizl{{iu%vmzsiv5qvnwH%vozmoqwv5{mviz%vizl{{iu%vmzsiv5qvnwH%vozmoqwv5{m