Patienter med funktionsnedsättning - generell ekonomisk överenskommelse vid sjukhusvistelse

Ansvarig utgivare: Chefgruppen/Christer Wettervik
Handläggare: Beredningsgruppen/Bertil Martinsson
Datum: 2010-12
Utgåva: 2
Gäller fr.o.m. 2011-01-01


Överenskommelsen i utskriftsformat (pdf)

 

Se även "Patienter med funktionsnedsättning - överenskommelse vid sjukhusvistelse". Lokal överenskommelse mellan Södra Älvsborgs Sjukhus (SÄS) och kommunerna inom ReKo Sjuhärad.

Bakgrund

Enligt huvudregeln kan inte assistansersättning utges vid vård på sjukhus. Om det finns särskilda skäl kan dock undantag göras från huvudregeln.
(4 § andra stycket, LASS).

Särskilda skäl bör anses föreligga i situationer där

  • karaktären av funktionsnedsättningen gör det särskilt angeläget att den personliga assistenten eller personal från gruppbostad, boendestöd etc. finns till hands.
  • hälsotillståndet kräver att ett starkt begränsat antal personer, med ingående kunskap om patienten med funktionsnedsättning, finns till hands.
  • personens möjligheter att kommunicera kräver att en person, eller ett starkt begränsat antal personer, med ingående kunskaper om patienten finns till hands. 
    (Prop. 1995/96:146, avsnitt 6.2, s. 15 och bet. 1995/96:SoU15, s.16)

Enligt huvudregeln kan inte assistansersättning utges vid vård på sjukhus. Om det finns särskilda skäl kan dock undantag göras från huvudregeln.
(4 § andra stycket LASS).


Särskilda skäl bör anses föreligga i situationer där

  • karaktären av funktionsnedsättningen gör det särskilt angeläget att den personliga assistenten eller personal från gruppbostad, boendestöd etc. finns till hands.
  • hälsotillståndet kräver att ett starkt begränsat antal personer, med ingående kunskap om patienten med funktionsnedsättning, finns till hands.
  • personens möjligheter att kommunicera kräver att en person, eller ett starkt begränsat antal personer, med ingående kunskaper om patienten finns till hands.
    (Prop. 1995/96:146, avsnitt 6.2, s. 15 och bet. 1995/96:SoU15, s.16)

 

Patienter med funktionsnedsättning som har personlig assistans

I nära samband med att anmälan om sjukhusvistelse kommer in bör Försäkringskassan besluta om personen kan få assistansersättning under sjukhusvistelsen eller inte.

Ett beslut från Försäkringskassan om assistansersättning under kortare sjukhusvistelse bör vara skriftligt. Om sådan ersättning inte utgår eller inte är tilllämpbar ska SÄS utge ersättning till aktuell vårdgivare enligt, ett av båda parter tillstyrkt, individuellt debiteringsunderlag för respektive patient.

 

Patient med funktionsnedsättning som bor i bostad med särskild service enligt LSS

SÄS ska utge ersättning till aktuell vårdgivare för de timmar som personal måste finnas med på sjukhuset av ovanstående särskilda skäl. Ett av båda parter tillstyrkt, individuellt debiteringsunderlag för respektive patient ligger till grund för fakturering. Ersättningen sker enligt samma princip som för patienter som har personlig assistans.

 

Vägledande principer

Antalet personer som omfattas av denna överenskommelse torde vara mycket få. Av den anledningen är det angeläget att förenkla hanteringen kring ersättningsfrågan i de fall som assistansersättning inte utgår från Försäkringskassan, utan istället ska debiteras från aktuell vårdgivare till SÄS. Ersättningen är därför fast och enhetlig istället för rörlig och ska följa ett opartiskt index som på ett tillfredsställande sätt kan anses motsvara de kostnader som ersättningen ska täcka.

 

Ersättning

Det belopp som aktuell vårdgivare kan debitera SÄS ska vara samma som aktuellt timbelopp för statlig assistansersättning, vilken beslutas årligen av regeringen efter förhandling med SKL.

Detta belopp ska anses täcka alla kostnader som aktuell vårdgivare har för lön, sociala avgifter, reseersättningar, OB-ersättning etc. För 2011 har beloppet 258 kronor per timma fastställts.

SKL:s cirkulär 10:46, Timbelopp för LASS år 2011

 

Dokumentinformation

För innehållet svarar

Sonja Nilsson, omvårdnadschef, Södra Älvsborgs Sjukhus
David Lidin, medicinskt ansvarig sjuksköterska, Marks kommun
Virpi Almqvist, verksamhetschef i äldreomsorgen, Borås Stad/Fristad
Bengtåke Johansson, budgetchef, Södra Älvsborgs Sjukhus

Remissinstanser

Ekonomi- och informationsstab, Södra Älvsborgs Sjukhus

Fastställt av

ReKo Sjuhärads chefsgrupp, 2009-12-07

Webbadress

http://reko.vgr.se

 

Referensförteckning

1. SFS 1993:389, Lag om assistansersättning
2. Prop. 1995/96:146, avsnitt 6.2, s. 15 och bet. 1995/96:SoU15, s.16
3. SKL:s cirkulär 10:46, Timbelopp för LASS år 2011

 

Länkförteckning


Utskriftsversion Utskriftsversion

uiqt|wBzmsw5{r}pizilH%vozmoqwv5{mzmsw5{r}pizilH%vozmoqwv5{muiqt|wBviz%vizl{{iu%vmzsiv5qvnwH%vozmoqwv5{mviz%vizl{{iu%vmzsiv5qvnwH%vozmoqwv5{m