Patienter med funktionsnedsättning - överenskommelse vid sjukhusvistelse

- Lokal överenskommelse mellan Södra Älvsborgs Sjukhus (SÄS) och kommunerna inom ReKo Sjuhärad


Ansvarig utgivare: Chefgruppen/Ingela Tuvegran
Handläggare: Beredningsgruppen/Bertil Martinsson
Datum: 2009-09-28
Utgåva: 3


Överenskommelsen i utskriftsformat (pdf) 

Bakgrund

Patienter med funktionsnedsättning är en utsatt grupp som bl.a. kan ha stora svårigheter i sin kommunikation med omvärlden. Om personen då, beroende av sin ohälsa, kräver sjukhusvård är det extra betydelsefullt att samverkan
mellan vårdgivarna fungerar på ett optimalt vis.

Med särskilda skäl avses sådana förhållanden och omständigheter som omöjliggör en god och säker vård under sjukhusvistelse, och som inte kan lösas på annat sätt än att personal som känner patienten väl finns med under sjukhusvistelsen under patientens vakna tid, oavsett tidpunkt på dygnet.

 

Patient med funktionsnedsättning som
bor i bostad med särskild service enligt LSS

Kommunens ansvar

 • Vårdbegäran skrivs och lämnas enligt ”Rutinen för samordnad vårdplanering - SVPL”. Vårdbegäran ska vara ifylld och lämnas till aktuell vårdgivare, t.ex. på akutmottagningen. Vårdbegäran skickas i första hand via IT-stödet ”KLARA SVPL”, alternativt på den manuella reservblanketten.
 • I första hand bör närstående följa med vid besök på akutmottagningen. I de fall närstående av olika skäl inte har möjlighet till detta, följer kommunens personal med.
 • Medföljande personal stannar kvar under vistelsen på akutmottagningen.
 • Om inläggning på vårdavdelning blir aktuell följer kommunens personal med till avdelningen och ger eventuell övrig information till avdelningspersonal. Efter gemensam överenskommelse mellan SÄS och ansvarig chef i kommunen ska kommunens personal, under vistelsen på vårdavdelningen, ha kontinuerlig kontakt med vårdavdelningens personal och vid behov besöka personen med funktionsnedsättning på det sätt och med det intervall som framkommer i den gjorda överenskommelsen. Medföljande personal ska under obekväm arbetstid, om det finns särskilda skäl, ha befogenhet att upprätta en interim överenskommelse fram till dess att ansvarig chef i kommunen kan fastställa överenskommelsen.

Regionens ansvar

 • Under vistelsen på vårdavdelningen har regionen ansvaret för omvårdnads- och sjukvårdsinsatser.
 • Om det finns särskilda skäl, t.ex. kommunikationssvårigheter, kan ansvarig chef på SÄS kontakta enhetschef för det aktuella boendet för att denne ska vara behjälplig att rekommendera personal som känner patienten. Kommunen ersätts för de timmar som personal finns med på vårdavdelningen. En övergripande, generell skriftlig överenskommelse angående ersättningen finns upprättad och individuellt debiteringsunderlag fylls i för respektive patient.
 • Följa ”Rutinen för samordnad vårdplanering - SVPL”, t.ex. gällande inskrivningsmeddelande, kallelse och vårdplaneringsunderlag, vårdplan, utskrivningsmeddelande och information vid utskrivning.

Patienter med funktionsnedsättning som har personlig assistans

Huvudregeln är att patienten inte har rätt till personlig assistans under vårdtid vid SÄS.

Personlig assistans kan medges vid sjukhusvistelse om det finns särskilda skäl. Beslut om detta fattas av Försäkringskassan efter dialog mellan representanter från Försäkringskassan, SÄS och de personliga assistenternas arbetsgivare.

 

Kommunens ansvar

 • Vårdbegäran skrivs i de fall personen också är inskriven i kommunens hemsjukvård enligt ”Rutinen för samordnad vårdplanering - SVPL”.
 • Personlig assistent stannar kvar under vistelsen på akutmottagningen.
 • Om inläggning på vårdavdelning blir aktuell följer den personliga assistenten med till avdelningen och ger eventuell övrig information till avdelningspersonal.

Regionens ansvar

 • Under vistelsen på vårdavdelningen har regionen ansvaret för omvårdnads- och sjukvårdsinsatser.
 • Om det finns särskilda skäl, t.ex. kommunikationssvårigheter, kontaktar ansvarig chef på SÄS, Försäkringskassan och den personliga assistentens arbetsgivare, för ställningstagande till behov av personlig assistans under sjukhusvistelsen.
 • I tillämpliga fall följa ”Rutinen för samordnad vårdplanering - SVPL”.

Dokumentinformation

För innehållet svarar

Sonja Nilsson, omvårdnadschef, Södra Älvsborgs Sjukhus
David Lidin, medicinskt ansvarig sjuksköterska, Marks kommun
Virpi Almqvist, verksamhetschef i äldreomsorgen, Borås Stad
Bengt-Åke Johansson, budgetchef, Södra Älvsborgs Sjukhus

Remissinstanser

-

Fastställt av

ReKo Sjuhärads chefgrupp, 2006-11-13
Revidering fastställd, 2009-09-28

Webbadress
http://reko.vgr.se

 

Referensförteckning

Proposition 1995/96:146, Vissa frågor om personlig assistans
SFS 1993:387, Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade
SFS 1993:389, Lag om assistansersättning

 

Ingela Tuvegran
Ordförande


Utskriftsversion Utskriftsversion

uiqt|wBzmsw5{r}pizilH%vozmoqwv5{mzmsw5{r}pizilH%vozmoqwv5{muiqt|wBviz%vizl{{iu%vmzsiv5qvnwH%vozmoqwv5{mviz%vizl{{iu%vmzsiv5qvnwH%vozmoqwv5{m