Dödsfall - Åtgärder inom hälso- och sjukvård

- Lokal överenskommelse inom ReKo Sjuhärad

Ansvarig utgivare: Chefgruppen/Christer Wettervik
Handläggare: Beredningsgruppen/Bertil Martinsson
Datum: 2006-11-13
Uppdatering: 2010-12-29 (Publicerad 2011-01-10) 
Utgåva: 3


Överenskommelsen i utskriftsformat (pdf)

Inledning
Omhändertagande vid dödsfall
   Oväntat dödsfall
   Väntat dödsfall
      Identifiering
      Implantat
      Omhändertagande
      Stöd till närstående
Förvaring och transport av död
   På allmän plats
   Väntat dödsfall i eget boende
   Inom kommunens särskilda boendeformer
   Vid dödsfall inom/utanför Västra Götalandsregionen
   Klinisk obduktion
   Rättsmedicinsk undersökning
   Utländsk medborgare som dör i Sverige
   Efter kistläggning (bisättning)
Författningshänvisningar och referenslitteratur
Länkar
Innehållsansvariga

 

Se även Vårdhandboken, avsnitt Dödsfall – Åtgärder inom hälso- och sjukvård och Sveriges Kommuner och Landstings cirkulär 2005:52, Underlag för rutiner kring omhändertagande av avlidna.

 

Inledning

Regionen ansvarar för all hälso- och sjukvård inom primärvård och på sjukhus. Kommunerna har övertagit hälso- och sjukvårdsansvaret, förutom läkaransvaret för personer som har behov av hemsjukvård i ordinärt boende och inom särskilda boendeformer. Ansvaret tas över genom en formell inskrivning i den kommunala hälso- och sjukvården.

Omhändertagandet av den döde, ska alltid ske på ett värdigt sätt oavsett var dödsfallet inträffar. Människor med olika trosinriktningar ska om möjligt kunna få sina önskemål i samband med dödsfallet tillgodosedda. De närstående ska få den tid de behöver tillsammans med den döde.

Det är alltid en läkaruppgift att fastställa dödsfall och utfärda dödsbevis. Den läkare som fastställer dödsfallet ansvarar för att Namnkort vid dödsfall och dödsbevis blir ifyllt samt åtgärdar det som anges på dessa blanketter.

 

Omhändertagande vid dödsfall

Oväntat dödsfall

Då ambulanspersonal är först på plats

 • Ambulanspersonalen tar kontakt med anvisad läkare inom primärvården som ska komma till platsen för att konstatera dödsfallet.
 • I väntan på nya akutuppdrag kan ambulanspersonalen vid behov erbjuda närstående stöd och vara behjälplig med eventuella telefonkontakter.
 • Den döda kroppen ska, då dödsfallet konstaterats, transporteras till bårhus.

Huvudmannaansvar och ansvar för transport till bårhus, se rubrik Oväntat dödsfall/Övriga samt Förvaring och transport av död.

Övriga
Anmälan om dödsfall kan komma från närstående, polis eller vård¬personal. Oavsett ansvarig huvudman enligt ovan, ansvarar den personal som först kommer till platsen för information till berörda samt att den döde och närstående tas om hand på bästa sätt.

 • Kontakt ska tas med läkare för konstaterande av dödsfall.
 • Närstående ska erbjudas stöd enligt eget ��nskemål/bedömning av behov.
 • Den döda kroppen ska, då dödsfallet konstaterats, transporteras till bårhus.

Huvudmannaansvar vid oväntat dödsfall:

 • Avliden på sjukhus:
  Sjukhusets ansvar.
 • Avliden som är inskriven i kommunal hälso- och sjukvård:
  Primärvårdens läkare konstaterar dödsfallet. Kommunen ansvarar för omhändertagande till dess begravningsentreprenör tagit över.
 • Avliden utanför sjukhus:
  Vårdcentralen handlägger utifrån ansvaret som patientansvarig läkare/områdesansvar. Under jourtid kontaktas jourhavande allmänläkare. Läkare ska så snart som möjligt, helst inom 2 timmar, inställa sig hos den döde. Primärvården ansvarar för omhändertagande till dess begravningsentreprenör tagit över.

Den läkare som konstaterar dödsfallet, fastställer om möjligt identitet. Om kroppen inte redan är försedd med identitetsband (motsvarande) ansvarar läkaren för att detta görs, fyller i Namnkort vid dödsfall, utfärdar dödsbevis, fyller i Journalblad - Dödsfall utanför sjukhus samt tar ställning till om polisanmälan ska göras. Därtill svarar läkaren för att den dödes ordinarie läkare/vårdcentral kontaktas senast nästkommande vardag för ställningstagande till dödsorsaksintyg. Det är alltid en läkaruppgift att informera närstående om dödsorsak.

I de fall personen inkommer död till sjukhus eller dör strax efter ankomsten, handläggs dödsfallet av mottagande läkare. Fall av plötslig spädbarnsdöd bör handläggas av barnläkare. Dödsfall på sjukhus handläggs av avdelnings-/jourhavande läkare.

Om närstående inte själva kan kontakta begravningsentreprenör kan detta göras av läkare, ambulanspersonal eller annan person. Begravningsentreprenör iordningställer den döde när så behövs, transporterar på bår eller i kista till bårhus och anordnar visning när anhöriga önskar detta.  

Väntat dödsfall

Det ska tydligt framgå i patientens läkar- och omvårdnadsjournal att dödsfallet är väntat. Förändrat ställningstagande ska alltid dokumenteras och dokumenterat samråd med patienten och/eller närstående ska alltid ske. Svårtydda symboler och förkortningar får inte förekomma.

Läkaren behöver, vid ett väntat dödsfall, inte själv undersöka patienten för att fastställa att döden inträtt, utan kan basera detta på en undersökning utförd av sjuksköterska om hon/han accepterar uppgiften. Då sjuksköterska enligt överenskommelse accepterar att fastställa att döden inträtt, sker det genom att fastställa följande kriterier:

 • Ingen andning - observera bröstkorgen.
 • Ingen puls - palpera på halsen och i ljumskar.
 • Inga hjärtljud - lyssna med stetoskop över hjärtat.
 • Ljusstela pupiller, ofta vidgade.

I de fall sjuksköterskan fastställer dödsfallet enligt ovan ansvarar hon eller han för att:

 • övre delen av Namnkort vid dödsfall fylls i
 • att behandlande läkare kontaktas senast närmast följande vardag för utfärdande av dödsbevis och dödsorsaksintyg 
 • att kopia av namnkort överlämnas/skickas eller faxas till den läkare som ska utfärda dödsbevis.

I de fall kontakt tas med jourhavande läkare ska överenskommelse göras om vem som tar kontakt med behandlande läkare/vårdcentral för utfärdande av dödsbevis. Detta görs snarast möjligt, dock senast nästkommande vardag.

I övriga fall ansvarar den läkare som konstaterar dödsfallet för dessa åtgärder. Det är alltid en läkaruppgift att informera närstående om dödsorsak.

Identifiering

Tjänstgörande sjuksköterska/läkare svarar för att den döde förses med identitetsband innehållande korrekta uppgifter om namn och personnummer. Identitetsbandet, som ska vara av plast, fästes runt den dödes hand-/fotled. Personuppgifterna ska inte kunna utplånas av fukt.

Om identiteten inte kan säkerställas ska namn och personnummer ersättas med ett reservnummer enligt lokala rutiner. Detta nummer ska följa den döde till bårhuset även sedan identiteten har fastställts. Polisen har skyldighet att hjälpa till med identifieringen.

Implantat

Alla implantat, t.ex. pacemaker ICD (defibrillator), ECT (smärtstimulator),
som kan explodera vid kremering, ska avlägsnas. Ingreppet utförs av läkare eller, efter läkares bedömning, av annan person med lämplig kompetens. Pacemaker skickas väl rengjord i vadderad påse till Hjärtintensivavdelningen, Pacemakersjuksköterskan, SÄS Borås.

Alla försändelser med implantat ska innehålla uppgift om avsändarens namn och telefonnummer samt patientens personnummer och dödsdatum. Övriga explosiva och miljöfarliga implantat avlägsnas och omhändertas enligt tillverkarens direktiv.


Omhändertagande

Den döde ska göras i ordning så värdigt som situationen tillåter. Katetrar, sonder och dylikt tas bort om inte annat angivits. Subcutan venport tas ej bort. Se Vårdhandboken, avsnitt Dödsfall – åtgärder inom hälso- och sjukvård.


Stöd till närstående

Underrättelse om dödsfall måste ske med stor omtanke och bör vid oväntade dödsfall inte lämnas per telefon, utan genom personligt besök av t.ex. diakon, präst, vårdpersonal eller polis. Det är viktigt att de närstående får möjlighet att vara med vid avskedet. Se Vårdhandboken, avsnitt Dödsfall – åtgärder inom hälso- och sjukvård.

 

Förvaring och transport av död

Det är hälso- och sjukvårdens ansvar att ta hand om den döde, och eventuellt förvara kroppen i bårhus fram tills dess att den döde överlämnas för kistläggning (bisättning) och begravning.


På allmän plats

När någon dör på allmän plats förs kroppen till ett närbeläget sjukhus (vårdcentral), vanligtvis med ambulans, på regionens bekostnad.


Väntat dödsfall i eget boende

Om dödsfallet inträffar i eget eller närståendes hem, är det den huvudman som har hemsjukvårdsansvaret, som tar hand om den döde. Om den döde inte kistläggs eller på annat sätt tas om hand av närstående i hemmet, är det sjukvårdshuvudmannens ansvar att kroppen transporteras till närbeläget bårhus.


Inom kommunens särskilda boendeformer 

Den döde bör, om möjligt, vara kvar i sin bostad tills kistläggning sker. Om kroppen ska transporteras till bårhus eller annan lokal fram till kistläggningen, har kommunen ansvar för såväl transport som förvaring. Kommunens ansvar för den döde upphör när närstående har övertagit ansvaret, överlämnande till bisättning skett eller när läkare bedömt att klinisk obduktion ska genomföras.


Vid dödsfall inom/utanför Västra Götalandsregionen

Om en person är remitterad till vård utanför regionen och avlider, ansvarar regionen för hemtransporten till bårhus. Då en patient under pågående vårdepisod remitteras mellan sjukhus inom Västra Götalandsregionen och avlider, ska hemtransport till remitterande sjukhus/bårhus ske. Denna kostnad ska betalas av remitterande sjukhus. Detsamma ska gälla då patient direktremitteras utan formell remiss via ambulans/ ambulanshelikopter eller som använt sin vårdgaranti och avlider på annat än närmast geografiskt belägna sjukhus. Om en person avlider på sjukhus utanför regionen, utan att vara remitterad dit, svarar dödsboet för eventuell hemtransport av den döde. Detta gäller även för svensk medborgare som avlider utanför Sverige.


Klinisk obduktion

Regionen bekostar transport för obduktion.


Rättsmedicinsk undersökning

Transporten bekostas av polisen.


Utländsk medborgare som dör i Sverige

Dödsboet ansvarar för transporten till hemlandet.


Efter kistläggning (bisättning)

De närstående ansvarar för transport till begravningslokal. Ansvaret för förvaring av den döde efter kistläggningen åvilar kyrkogårdsmyndigheten. Om den avlidne inte efterlämnar någon som ordnar med gravsättning, ska gravsättningen ordnas av den kommun där den avlidne senast var folkbokförd, och om den avlidne inte var folkbokförd i Sverige, av den kommun där dödsfallet inträffade.

 

Författningshänvisningar och referenslitteratur

Svensk författningssamling

SFS 1982:763  Hälso- och sjukvårdslag
SFS 1987:269 Lag om kriterier för bestämmande av människans död
SFS 1990:1144 Begravningslag
SFS 1990:1147 Begravningsförordning
SFS 1995:831 Lag om transplantation
SFS 1995:832 Lag om obduktion m.m.
SFS 2010:659 Patientsäkerhetslag
SFS 2010:1369 Patientsäkerhetsförordning

Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd

SOSFS 1996:28 Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om kliniska obduktioner m.m.
SOSFS 1996:29 Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om vissa åtgärder inom hälso- och sjukvården vid dödsfall
SOSFS 2005:10 Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om kriterier för bestämmande av människans död
SOSFS 2005:12 Socialstyrelsens föreskrifter om ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet i hälso- och sjukvården
SOSFS 2005:29 Socialstyrelsens föreskrifter om utfärdande av intyg inom hälso- och sjukvården m.m 

Sveriges Kommuner och Landsting

Cirkulär 1993:21 Sjukvårdshuvudmannens ansvar vid transport av avliden
Cirkulär 1994:227 Kommuners ansvar för avlidna
Cirkulär 1997:183 Underlag för rutiner kring omhändertagande av avlidna m.m.
Cirkulär 2005:52 Underlag för rutiner kring omhändertagande av avlidna

Övrigt

Riktlinjer gällande transportkostnader avseende avlidna patienter inom Västra Götalandsregionen (RSK 217-2008) 

 

Länkar

Innehållsansvariga

Elisabeth Jonsson, medicinskt ansvarig sjuksköterska, Borås stad, sammankallande
Gun Carlsson, vårdutvecklare, Primärvården Södra Älvsborg
Sonja Nilsson, omvårdnadschef, SÄS


Överenskommelsen bygger på en tidigare lokal anvisning framtagen av den tidigare Metodkommittén inom hälso- och sjukvården i Södra Älvsborg. Detta förslag har tagits fram på uppdrag av ReKo sjuhärad.

Överenskommelsen fastställd i ReKo sjuhärads chefgrupp 2006-11-13
Uppdatering fastställd 2010-12-29

 

Christer Wettervik
Ordförande


Utskriftsversion Utskriftsversion

uiqt|wBzmsw5{r}pizilH%vozmoqwv5{mzmsw5{r}pizilH%vozmoqwv5{muiqt|wBviz%vizl{{iu%vmzsiv5qvnwH%vozmoqwv5{mviz%vizl{{iu%vmzsiv5qvnwH%vozmoqwv5{m