Palliativ vård

Personer som befinner sig vid livets slut, det vill säga i behov av palliativ vård är en av de fem målgrupper som särskilt ska uppmärksammas inom Närvårdssamverkans arbete. Målgruppen för palliativ vård omfattar samtliga individer som är i behov av vård vid livets slut (oavsett ålder och sjukdom).

På delregional nivå arbetar utvecklingsrådet för äldre multisviktande och multisjuka med frågor kring palliativ vård.

Livskvalitet i livets slut

När det inte längre finns något bot för den som är sjuk (oavsett ålder och sjukdom) inriktas behandlingen på att göra den sista tiden i livet så bra och smärtfri som möjligt. I palliativ vård ses döendet som en naturlig process och den syftar till att hjälpa den enskilde individen att uppnå bästa möjliga livskvalitet vid livets slut. I den palliativa vården ingår även stödet till anhöriga. Begreppet palliativ vård kommer ifrån det latinska ordet pallium som betyder mantel, där manteln är en symbol för omsorgen om den döende människan. Palliativ vård ska enligt Världshälsoorganisationen (WHO) tillgodose fysiska, psykiska, sociala och/eller andliga/existentiella behov.

Palliativ vård syftar alltså konkret med genom samarbete mellan vårdgivarna förebygga och lindra lidande genom tidig upptäckt, noggrann analys och behandling av fysiska, psykiska, sociala och existentiella problem.

Vidare innefattar den palliativa vården att vi ställer krav på följande punkter. Punkterna återkommer bland annat i arbetet och inriktningen för Svenska palliativregistret.

Jag ...

  • och mina närstående är informerade om min situation
  • är lindrad från smärta och andra besvärande symtom
  • är ordinerad läkemedel vid behov
  • får god omvårdnad utifrån mina behov
  • vårdas där jag vill dö
  • behöver inte dö ensam
  • vet att mina närstående får stöd

Källa: Nationella rådet för palliativ vård och Svenska palliativregistret.

 


Utskriftsversion Utskriftsversion

uiqt|wB&ivvi5ozqttH%vozmoqwv5{mivvi5ozqttH%vozmoqwv5{muiqt|wBkpiztw||m5jtqm{mvmzH%vozmoqwv5{mkpiztw||m5jtqm{mvmzH%vozmoqwv5{m