Lokala rutiner för nätverksmöten inom Västbus

Vid behov av nätverksmöte enligt Västbusmodellen bjuder initierande handläggare in till sådant möte, varvid följande rutin tillämpas:
  • rektor (förskola/skola) och handläggare (SOC och BUP) har mandat att bjuda in till nätverksmöte
  • rektor/handläggare kommer tillsammans med familjen överens om att ett nätverksmöte skall ske och vilka som skall inbjudas
  • inbjudan sker skriftligt på särskild blankett (bilaga 1), först tas dock muntlig kontakt för överenskommelse om lämplig tid
  • nätverksmötet skall ske inom tre veckor
  • alla parter kommer väl förberedda till mötet, vilket även inkluderar att eventuella problem kring sekretessen klarats ut
  • om inte alla parter kommer till mötet, kan det komma att ställas in eller flyttas till annan tidpunkt av den som bjuder in
  • den som bjuder in leder mötet och gör anteckningar

Syftet med nätverksmötet är att få en gemensam helhetsbild, klargöra barnets/familjens resurser och behov, koppla resurser till behoven, upprätta en gemensam handlingsplan och tydliggöra ansvarsområden.

Gemensam skriftlig handlingsplan upprättas på särskild blankett (bilaga 2 b). Den som leder mötet ansvarar för att handlingsplanen dokumenteras. Det skall tydligt framgå vem som ansvarar för vad, omfattningen av insatsen, hur den skall genomföras samt hur och när uppföljning skall ske. Handlingsplanen skall undertecknas av berörda parter på mötet.

Respektive verksamhet ansvarar för bedömning av barnets behov utifrån sitt kompetensområde.

Om någon av verksamheterna ensidigt bedömer att vidare utredning och/eller insats som obehövlig skall detta formellt beslutas och motiveras skriftligt.

Varje verksamhet dokumenterar nätverksmötet enligt de rutiner som finns för dokumentation hos resp. verksamhet.

Den som kallat till ett nätverksmöte har huvudansvaret för uppföljningen av ärendet.


Utskriftsversion Utskriftsversion

uiqt|wB&ivvi5ozqttH%vozmoqwv5{mivvi5ozqttH%vozmoqwv5{muiqt|wBkpiztw||m5jtqm{mvmzH%vozmoqwv5{mkpiztw||m5jtqm{mvmzH%vozmoqwv5{m