Regional handlingsplan för de mest sjuka äldre

Sedan 2010 har staten och SKL (Sveriges kommuner och landsting) träffat överenskommelser att genom ekonomiska incitament och med de mest sjuka äldres behov i fokus, uppmuntra, stärka och intensifiera samverkan mellan kommuner och landsting. 

Då utvecklingen med handlingsplanen gått in i en tydligare genomförandefas fanns det vid 2014 års
inledning behov av en revidering. Denna version gäller under perioden 2014-2015 och ersätter den tidigare med tidssättningen 2012-2014. Handlingsplanen har nu ett mer avgränsat innehåll med prioriterade mål och aktiviteter för det fortsatta arbetet i Västra Götaland.

Ett antal indikatorer har också identifierats för att bättre kunna följa utveckling och måluppfyllelse. Nästa revidering planeras till senare delen av 2015.

Handlingsplan för Mest sjuka äldre 2014-2015

Krav på samverkan

För många äldre som har flera sjukdomar samtidigt och en skör livssituation ställs stora krav på att vården och omsorgen samverkar. Dagens hälso- och sjukvård är ofta organiserad efter diagnoser och i mindre grad utifrån sjuka äldres behov. Det kan leda till problem med att orientera sig, att hitta rätt och att hantera alla kontakter med vården och omsorgen. Många faller mellan stolarna och ett stort ansvar får tas av anhöriga och närstående. Inte sällan hamnar äldre på sjukhus för sjukdomstillstånd som en väl fungerande primärvård och äldreomsorg hade kunnat förebygga. För att allt fler äldre med bristande hälsa ska kunna leva ett gott liv krävs att äldreomsorg, primärvård, hemsjukvård och sjukhus samverkar på ett bättre sätt än idag.

Handlingsplanen beskriver flera olika insatsområden för att förbättra vården och omsorgen för de mest sjuka äldre. Några av dessa är tillgänglig och samordnad information, hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande verksamhet, samordnad vårdplanering, god och säker läkemedelsbehandling, god demenssjukvård och vård i livets slutskede, specialistsjukvård i hemmet och möjlighet till direktinläggning på sjukhus.

Förslag till åtgärder

I handlingsplanen föreslås bland annat att
• Sjukvårdsrådgivningen 1177 utvecklas och breddas så att det blir vårdens ”callcenter” och en naturlig ingång till vården. Målet är att den enskilde alltid ska få rätt information och vägledning.
• Personer som har insatser från en eller flera vårdgivare ska få en sammanhållen vårdplan. Vårdplanen ska ange vad patienten ska vara uppmärksam på, vad som ingår i vården, vem som är ansvarig för de olika insatserna och vem som ansvarar för samordningen.
• En läkemedelsgenomgång ska göras en gång per år för alla över 75 år. Målet är att minska olämpliga läkemedel och olämpliga läkemedelskombinationer.
• Utveckla specialistsjukvård i hemmet i samverkan mellan primärvård, sjukhusvård och den kommunala vården. Målet är att minska behovet av besök på sjukhusens akutmottagningar.
• Ta fram rutiner för att identifiera personer som riskerar att bli undernärda.
• Ta fram rutiner för att i tid upptäcka personer som har särskilda behov av mun- och tandvård.

Arbetet med att ta fram planen har skett i bred samverkan mellan representanter från kommun, primärvård och sjukhusvård. 

 


Utskriftsversion Utskriftsversion

uiqt|wB&ivvi5ozqttH%vozmoqwv5{mivvi5ozqttH%vozmoqwv5{muiqt|wBkpiztw||m5jtqm{mvmzH%vozmoqwv5{mkpiztw||m5jtqm{mvmzH%vozmoqwv5{m