Uppdateringar

Lokalt vårdprogram Sårbehandling för hälso- och sjukvårdspersonal

Ansvarig utgivare: ReKo Sjuhärad/KOLA
Utgivningsdatum: 2004-01-19/2003-10-08 (beslutsdatum)
Gäller: Hälso- och sjukvården i Södra Älvsborg


Genomförda uppdateringar/förändringar

 

Utgåva 4, revidering 2010-12-08

För information om genomförda förändringar, se sammanställning (pdf)
(Publicerat 2011-03-04)


Uppdatering av länkar

Uppdatering har gjorts av kapitel 4, 5, 11, 12, 13, 15 och 16 samt länkförteckning och referenslista avseende länkar till Socialstyrelsen, Vårdhandboken (tidigare Handbok för hälso- och sjukvård) samt gällande rutin för samordnad vårdplanering. I övrigt är vårdprogrammet oförändrat i avvaktan på färdigställande efter pågående omarbetning.
(Publicerat 2010-07-13) 


Utgåva 3 - uppdaterad 2009-03-03
Allmänt

Samtliga interna och externa länkar samt hänvisningar har uppdaterats. Förbandsbilagan som förut utgjorde bilaga 1 har tagits bort. Istället hänvisas i vårdprogrammet till Förteckning av rekommenderade sårläkningsartiklar i Västra Götaland. I samtliga kapitel hänvisas till denna Rekommendationslista alternativt till en lista över samtliga inom VGR upphandlade förband.

Uppdateringar i Kapitel 13 - Trycksår och profylax

  • I tidigare utgåva visade bilden för Trycksår Grad 1 egentligen en grad 2 skada. Samtliga bilder på Trycksårsstadier har förnyats och är nu korrekta.
  • Information om sjukhusets utökade sortiment av antidecubitusmadrasser i säng-poolen har lagts till.

Uppdaterade länkar

Vårdprogrammets länkar och vissa hänvisningar (framför allt i kapitel 13)har uppdaterats. För övrigt är innehållet oförändrat.
(Publicerat 2008-10-27)


Utgåva 2
Allmänt

Samtliga interna och externa länkar samt hänvisningar har uppdaterats. Vårdstandard (som tidigare utgjorde bilaga 1) har infogats i vårdprogrammet och utgör nu Kapitel 1. Detta har medfört en förskjutning av samtliga kapitel jämfört med föregående utgåva. Detsamma gäller således också bilagorna.

Uppdateringar utifrån regelverk om Personliga hjälpmedel
Då det kommit en ny Handbok om personliga hjälpmedel sedan den första utgåvan av vårdprogrammet publicerades har uppdateringar och förtydliganden gjorts utifrån gällande regelverk. Kapitel som uppdaterats och förtydligats är:

  • Kapitel 7 - Allmänt stycke om förskrivning av personliga hjälpmedel
  • Kapitel 9 - Stycke om Kompressionsstrumpor samt Pumpstövel
  • Kapitel 13 - Stycke om Tryckavlastande madrasser
  • Kapitel 20 - Smärtlindring med TENS

Ny illustration
En ny illustration över tilltning 30º har infogats i Kapitel 13 (Trycksår), då den tidigare illustrationen var något missvisande.

 

Startsida för vårdprogram


Utskriftsversion Utskriftsversion

uiqt|wBzmsw5{r}pizilH%vozmoqwv5{mzmsw5{r}pizilH%vozmoqwv5{muiqt|wBkpiztw||m5jtqm{mvmzH%vozmoqwv5{mkpiztw||m5jtqm{mvmzH%vozmoqwv5{m