Sammandrag av Styrgrupp närvårds senaste möte

Detta var vad Styrgrupp närvård beslutade om på mötet den 6 december 2013:

Styrgrupp närvård valde Suzanne Guregård, VGregion, till ordförande för Styrgrupp närvård 2014 och till vice ordförande valdes Carita Brovall från Ulricehamns kommun.

Ett förslag om en delregional arbetsgrupp angående äldre och läkemedel som ska verka under år 2014 godkändes. Styrgruppen gav i uppdrag till avvikelsegruppen att samverka med läkemedelsgruppen och att utifrån avvikelserna ge underlag till dem om vilka områden de ska arbeta med. Syftet är att göra en kartläggning över hur nuläget ser ut och komma med förslag på förbättringar till Styrgrupp närvård. Närvårdskansliet fick i uppdrag att skicka ut förfrågan till verksamheterna om representanter till en läkemedelsgrupp.

Styrgruppen var positiv till Verksamhetsplan inför 2014, den är tydlig och det kommer att bli lättare för verksamheterna att ta med målen i sina egna verksamhetsplaner från och med 2015. Styrgruppen godkände verksamhetsplanen.
Kanslichef Nils-Gunnar Främberg visade ett förslag på hur man kan presentera verksamhetsplanen på ett enklare sätt ute i närvårdsområdena. Han visade också ett förslag på hur man kan slå ihop handlingsplan och aktivitetsplan för att underlätta hanteringen av dokument, vilket mottogs positivt.

Uppdrag för samordnare i arbetet med en sammanhållen vård och omsorg för de mest sjuka äldre Närvårdskansliet har tidigare fått i uppdrag att ta fram en uppdragsbeskrivning för en samordnare som ska stödja implementeringen av den regionala handlingsplanen för de mest sjuka äldre på lokal nivå. Styrgruppen beslutade att Närvårdskansliet istället ska ta fram en tydlig uppdragsbeskrivning för en processledare som ska stödja ledningen för verksamheterna när det gäller implementeringen.

Arbetsrutin för vård- och omsorgsplanering vid elektiv knä- och höftplastik är ett delprojekt inom differentierad vårdplanering. Rutinen, efter en viss revidering gällande rehab, godkändes av styrgruppen. Då det är viktigt att den förändrade arbetsrutinen kommuniceras ut till verksamheterna kommer en enhetlig informationstext att tas fram och spridas i mitten av januari 2014. Startdatum för projektet beslutades till den 1 mars 2014.

Budget 2014
Nils-Gunnar Främberg redovisade budgeten för 2014 och hur den fördelas mellan region och kommun. Styrgrupp närvård var vid denna punkt inte beslutsmäsig. Beslutet kommer istället att fattas via mail. Närvarande styrgruppsmedlemmar ställde sig positiva till budgetförslaget. 

Vidare gjordes en redovisning för de analyspengar som finns för 2014. Nuvarande förslag är att fortsätta LÄR UT-utbildningarna samt att tillsätta en resurs på akutmottagningarna som kan göra läkemedelsgenomgångar. Två eller tre förslag kommer att skickas ut för beslut före styrgruppsmötet i mars.


Utskriftsversion Utskriftsversion

uiqt|wB&uizqi5n5jmzoH%vozmoqwv5{muizqi5n5jmzoH%vozmoqwv5{muiqt|wBkpiztw||m5jtqm{mvmzH%vozmoqwv5{mkpiztw||m5jtqm{mvmzH%vozmoqwv5{m