Sammandrag av Styrgrupp närvårds möte 24 maj 2013

Förvägsplanering vid kirurgiska ingrepp som görs vid ett i förväg bestämt tillfälle

Styrgrupp Närvård beslutade att pröva ny arbetsrutin för samordnad vård- och omsorgsplanering för den patientgrupp, som omfattas av elektiv knä- och höftplastik med fastställd vårdtid vid Alingsås och Skene lasarett under en period om sammanlagt 6 månader och med möjlighet till förlängning vid behov.

Struktur för stöd i Södra Älvsborgs äldresatsning

Ett förslag till ett strukturerat stöd för den pågående nationella äldresatsningen inkl. den Regionala Handlingsplanen med speciellt fokus på äldre presenterades. Förslaget syftar till att knyta ihop det arbete som gjorts i TryggVE och det pågående arbetet om sammanhållen vård och omsorg. I förslaget ingår en samordnare (30% arbetstid) för satsningen. Styrgrupp Närvård beslutade att bordlägga frågan och efterfrågar att huvuduppgiften och uppdrag för samordnare förtydligas.

Prioritering av aktiviteter i regional handlingsplan för mest sjuka äldre

En prioritering av aktiviteter i regional handlingsplan har gjorts i både Styrgrupp närvård och av Närvårdsområdena. Följande områden prioriterades:

2:3 God och säker läkemedelsbehandling

Mål: Minskning av utfallet för nedanstående tre indikatorer:

 • Olämpliga läkemedel
 • Adekvat användning av läkemedel mot psykos
 • Användningen av antiinflammatoriska läkemedel

Aktiviteter:

 • Riktlinjer och handlingsplan för äldre och läkemedel samt riktlinjer öppenvårdsdos implementeras.
 • Struktur för regelbundna läkemedelsgenomgångar tas fram och införs (arbete pågår)
 • Rutiner för läkemedelsansvarig läkare.
 • Medarbetarutbildning
 • Samarbetsavtal med center för e-hälsa i samverkan avseende införandet av den nationella ordinationsdatabasen, NOD.

3:2 Sjukhusvistelse, SVPL, utskrivning och uppföljning

Mål: Sammanhållen vård och omsorg

Aktiviteter:

 • SVPL-utveckling.
 • Rutiner för Läkar- Läkarkontakt tas fram.
 • Rutiner tas fram för
 • Utskrivning och kommunikation av pat då SVPL inte är aktuellt.
 • Skriftlig patientinformation
 • Uppföljning inom 48 timmar efter sjukhus-vistelsen
 • Medarbetarutbildning

2:2 Sammanhållen nära vård, rehabilitering och omsorg

Mål: 24 timmarsverksamhet i samverkan kommun, primärvård och öppen specialiserad vård.

Aktiviteter:

 • Införa rutiner för snabbt insatt vårdplanering och insatser i hemmet dygnets alla timmar.
 • Skapa mobila hemsjukvårdsteam alt hembesöksverksamhet och effektiv prehospital vård samt direktinläggning vid behov.

Ett tillägg gjordes för ytterligare ett område – äldres psykiska ohälsa.

Verksamhetsplanering 2014

Alla deltagare i Styrgrupp närvård uppmanas att ta del av Peter Häyhänens presentation och av videoinspelningen från den 16 maj på Närvårdssamverkans webbplats.

Alla uppmanas också att delta på nästa seminarium den 23 augusti för att få verksamhetsplanen 2014 så SMART som möjligt.

Årsrapport om avvikelser i vårdsamverkan

Avvikelsegruppen har föreslagit att fokus i avvikelserna ska vara på läkemedelshantering under 2013, ett område med många avvikelser. Avvikelsegruppen fick uppdraget att återkomma med förslag på hur en hantering av avvikelser med fokus på läkemedelshantering kan ske och hur hanteringen av övriga avvikelser ska ske. Förslaget ska redovisas till AU Styrgrupp närvård.


Utskriftsversion Utskriftsversion

uiqt|wB&uizqi5n5jmzoH%vozmoqwv5{muizqi5n5jmzoH%vozmoqwv5{muiqt|wBkpiztw||m5jtqm{mvmzH%vozmoqwv5{mkpiztw||m5jtqm{mvmzH%vozmoqwv5{m