Överenskommelser för 2014 - Psykisk ohälsa och mest sjuka äldre

Pskykisk ohälsa

Sedan överenskommelsen 2012 har det skett en stark utveckling inom området psykisk ohälsa. Samtliga landsting uppfyller idag båda grundkraven och de gör också 276 (totalt 290) av kommunerna. I samtliga län finns idag en överenskommelse om samverkan kring barn, unga och vuxna som är politiskt beslutat i landstingen och i kommunerna. Samarbetsöverenskommelsen finns även på plats i 276 kommuner.

Överenskommelsen syftar till att, genom ekonomiska incitament och med patientens behov i centrum, uppmuntra, stärka och intensifiera utvecklingsarbetet i landstingen och kommunerna.

Mest sjuka äldre

Sedan 2010 har regeringen ingått årliga överenskommelser med SKL i syfte att ge stöd till ett långsiktigt förbättringsarbete med fokus på en förbättrad kvalitet och en mer sammanhållen vård av och omsorg om de mest sjuka äldre.

Med de mest sjuka äldres behov i centrum och genom ekonomiska incitament ska satsningen uppmuntra, stärka och intensifiera samverkan mellan kommuner och landsting. Målet är även att effektivisera användandet av resurser så att vården och omsorgen i högre grad utgår från de mest sjuka äldres behov och förbättringarna ska leda till:

  • Preventivt arbetssätt
  • God vård vid demens
  • God läkemedelsbehandling för äldre
  • God vård vid livets slut
  • Sammanhållen vård och omsorg kring mest sjuka äldre

Nytt för 2014

  • Stöd till Rikssår – ingen prestationsersättning
  • Senior alert - delta i punktprevalensmätning för att få ersättning för täckningsgrad i SÄBO
  • Senior alert - mer fokus på riskbedömningar i hemtjänst och hemsjukvård
  • Ny inrapportering av data från landstingen kommer att ge möjlighet att visa upp resultat på vårdcentralsnivå
  • Redovisa utskrivningsklara patienter på kommunnivå

Utskriftsversion Utskriftsversion

uiqt|wB&uizqi5n5jmzoH%vozmoqwv5{muizqi5n5jmzoH%vozmoqwv5{muiqt|wBkpiztw||m5jtqm{mvmzH%vozmoqwv5{mkpiztw||m5jtqm{mvmzH%vozmoqwv5{m