Förenklad planering (OFVI)

Avslut

Styrgrupp SVPL har uppmanat Södra Älvsborg, men också LGS, att inte utveckla eller använda OFVI-rutinen utan i stället följa regiongemensam rutin för samordnad vård- och omsorgsplanering. Arbetsgrupp ”DRAG Förenklad planering” har därför avslutat arbetet.

Bakgrund

Delregionala arbetsgruppens arbetsgrupp ”DRAG arbetsgrupp Förenklad planering (OFVI)” påbörjade februari 2014 närmare granska möjligheterna för en förenklad vård- och omsorgs-planering för patienter med behov av mindre omfattande förändringar av redan befintliga insatser eller enklare nytillkomna insatser. Syftet med Förenklad planering var att anpassa vårdplanerings- och utskrivningsprocessen till patientens behov. Målet är en effektiv, trygg och säker utskrivningsprocess. 

Bakgrunden till arbetet är att, ffa sjukhusen i Södra Älvsborg, ville ha en enklare utskrivnings-process. Då LGS (Göteborg) har använt OFVI sen 2011 ansågs denna rutin vara möjlighet. Göteborgs erfarenhet visar dock att begreppet ”oförändrat” uppfattas olika vilket minskar tilliten mellan  huvudmännen och påverkar den fortsatta vården av patienten negativt. Därför ville Södra Älvsborg anpassa befintlig OFVI-rutin till att också innefatta mindre förändrade insatser, men framför allt att processen skulle bygga på överenskommelse mellan patienten och vårdgivarna om att en förenklad planering är en lämplig utskrivningsform.

Rutin och checklista

”DRAG arbetsgrupp Förenklad planering” utformade förslag på rutin och checklista. Dessa har under arbetets gång justerats med hjälp av Delregional arbetsgrupp SVPL Södra Älvsborg (DRAG). Därefter har resultatet förmedlats för granskning till MAS-nätverken och sjukhusen i Södra Älvsborg. Planerat var att också kommunerna skulle få ta del av rutin och checklista och komma med synpunkter innan rutinen implementerades i Södra Älvsborg. Innan detta kom till stånd togs ämnet upp i regional styrgrupp för samordnad vård- och omsorgsplanering (Styrgrupp SVPL), initierad av LGS. LGS arbetade med att uveckla sin OFVI-rutinen till att också innefatta mindre förändrade medicinska insatser och ville förankra arbetet i strygruppen. Uppmaningen från Styrgrupp SVPL att avsluta arbetet var oväntad.

Följsamheten till regiongemensam rutin 

Statistik visar att Södra Älvsborg skickar färre Kallelser jämfört med övriga delregioner och då OFVI-rutinen nu inte ska användas behöver utskrivningsprocessen förbättras på annat sätt. Sjukhusen behöver identifiera varför inte fler Kallelser skickas och därefter justera sitt arbetssätt. 

uiqt|wBtmvi5tqvliptH%vozmoqwv5{mtmvi5tqvliptH%vozmoqwv5{muiqt|wBtmvi5tqvliptH%vozmoqwv5{mtmvi5tqvliptH%vozmoqwv5{m