Nyhetsbrev

Här publiceras Läkemedelsenhetens och Läkemedelskommitténs Nyhetsbrev, vilka innehåller rekommendationer, riktlinjer eller information i läkemedels- och läkemedelshanteringsfrågor.

Nyhetsbrev 2017-03-24
Oralovite åter restnoterad

Nyhetsbrev 2017-02-08
Information kring Cedax (ceftibuten)

Nyhetsbrev 2017-01-31
Inflectra och Remicade upphandlade

Nyhetsbrev 2017-01-31
Upphandling av läkemedel inom onkologi 2017

Nyhetsbrev 2017-01-31
Upphandling av tranexamsyra

Nyhetsbrev 2017-01-31
Nytt inom upphandling av vaccin

Nyhetsbrev 2016-12-27
Förändrade rutiner vid förskrivning av dosläkemedel

Nyhetsbrev 2016-12-22
Brist på Macrodex och Rheomacrodex

Nyhetsbrev 2016-09-08
Licensalternativ till Haldol injektion i kommunala akutläkemedelsförråd

Nyhetsbrev 2016-08-25
Brist på Etopofos

Nyhetsbrev 2016-07-05
Ultiva, Sufenta och Rapifen restnoterade

Nyhetsbrev 2016-06-29
Lucentis förstahandsval av Lucentis och Eylea

Nyhetsbrev 2016-06-22
Oralovite restnoterad 

Nyhetsbrev 2016-05-13
Återbäringsavtal etanercept – Benepali och Enbrel

Nyhetsbrev 2016-05-12
Ordnat införande av Opdivo vid icke-småcellig lungcancer av skivepiteltyp

Nyhetsbrev 2016-05-12
Ordnat införande av Entresto vid hjärtsvikt

Nyhetsbrev 2016-04-21
Läkemedel till barn under 18

Nyhetsbrev 2016-02-24
Lonquex ersätter Neulasta

Nyhetsbrev 2016-02-24
Ny upphandling av rekvisitionsläkemedel 2016

Nyhetsbrev 2016-01-29
Teovent klysma avregistrerad

Nyhetsbrev 2016-01-22
Pregabalin vid generaliserat ångestsyndrom och/eller neuropatisk smärta 

Nyhetsbrev 2016-01-22
Nytt avtalspris på Remicade

Nyhetsbrev 2016-01-11
Avastin vid våt AMD 

Nyhetsbrev 2015-12-16
Dosdispenserade läkemedel - byte av leverantör

Nyhetsbrev 2015-10-08
Abasaglar (insulin glargin), biosimilar till Lantus 

Nyhetsbrev 2015-09-28
Elektroniska licensmotiveringar för läkemedel införs 1 oktober

Nyhetsbrev 2015-06-30
Zytiga och Xtandi vid prostatacancer

Nyhetsbrev 2015-06-30
Nya läkemedel vid hepatit C

Nyhetsbrev 2015-06-24
Lägesrapport kring upphandlingen av DOS-tjänsten öppenvård

Nyhetsbrev 2015-06-22
Remicade och infliximab-biosimilarer

Nyhetsbrev 2015-06-02
Nya upphandlade parenterala järnpreparat är Diafer och Ferinject

Nyhetsbrev 2015-04-21
Antibiotika inom eller utom läkemedelsförmånen

Nyhetsbrev 2015-04-16
Patientforldrar om ångest/oro samt sömnbesvär

Nyhetsbrev 2015-02-27
Begränsad förmån för Norspan fr.o.m. 1 mars 2015

Nyhetsbrev 2015-02-24
Kaliumklorid byter namn till Addens-Kaliumklorid

Nyhetsbrev 2015-02-02
Addaven ersätter Tracel

Nyhetsbrev 2015-01-30
Ny upphandling av intravenösa immunglobuliner

Nyhetsbrev 2015-01-28
Ny upphandling av vaccin inom barnvaccinationsprogrammet

Nyhetsbrev 2015-01-26
Lactrase ska inte förskrivas till vuxna för behandling av laktosintolerans

Nyhetsbrev 2014-12-15
Prissänkningar på kombinationsläkemedel vid astma och KOL

Nyhetsbrev 2014-12-15
Uppdaterad information angeående förskrivning av Zostavax 

Nyhetsbrev 2014-11-27
Emselex utesluts ut högkostnadsskydet

Nyhetsbrev 2014-11-26
Ytterligare preventivmedel subventioneras i VGR

Nyhetsbrev 2014-07-07
Förändrat sortiment i kommunala akutläkemedelsförråd

Nyhetsbrev 2014-06-26
Brist på Betapred tabletter

Nyhetsbrev 2014-06-26
Förväxlingsrisk med oxikodon

Nyhetsbrev 2014-03-27
Antibiotika som ingår inte i läkemedelsförmånen

Nyhetsbrev 2014-02-18
Försiktighet med förskrivning av testosteron till män med känd hjärtkärlsjukdom

Nyhetsbrev 2014-02-17
Zoledronsyra rekommenderas inom onkologin

Nyhetsbrev 2014-01-23
Ändrade regler för p-pillersubvention ”PP-25”

Nyhetsbrev 2014-01-22
Nya upphandlade vätskor

Nyhetsbrev 2014-01-22
Ny upphandling av rekvisitionsläkemedel 2014

Nyhetsbrev 2014-01-21
Tillfällig indragning av Protelos

Nyhetsbrev 2013-12-02
Upphandlade parenterala järnpreparat

Nyhetsbrev 2013-11-22
Nyhetsbrev handlingsplan sömn

Nyhetsbrev 2013-11-22
Nyhetsbrev insulinpumpar

Nyhetsbrev 2013-10-22
Vagifem ingår inte längre i läkemedelsförmånen 

Nyhetsbrev 2013-10-10
Dosexpedition - information till förskrivare  

Nyhetsbrev 2013-10-09
Angående förskrivning av Zostavax (vaccin mot herpes zoster) 

Nyhetsbrev 2013-06-07
Dos - förändringar sista migrering

Nyhetsbrev 2013-05-29
Förväxlingsrisk oxikodon

Nyhetsbrev 2013-05-02 
Tavegyl, Anapen. Förändringar läkemedel vid anafylaxi

Nyhetsbrev 2013-02-21
Tolterodin depotkapslar rekommenderas vid överaktiv blåsa och inkontinens

 Nyhetsbrev 2013-01-17
Ny upphandling av rekvisitionsläkemedel och vaccin

Nyhetsbrev 2013-01-08
Nya upphandlade vätskor

Nyhetsbrev 2012-12-18
Nivestim upphandlas, ersätter Ratiograstim fr.o.m 1 jan 2013 

Nyhetsbrev 2012-10-19
Buprenotex ersätts av Buprenorfin Actavis på rekvisition

Nyhetsbrev 2012-10-15
Information om Pascal ordinationsverktyg 

Nyhetsbrev 2012-10-10 
Trilafon dekanoat injektion avregistreras ej

Nyhetsbrev 2012-10-03 
Avtal klart med ny leverantör av dosexpedition av läkemedel inom öppenvård

Nyhetsbrev 2012-09-04
Brist på albumin

Nyhetsbrev 2012-08-24
Tryptizol avregistreras

Nyhetsbrev 2012-07-19
Trilafon avregistreras

Nyhetsbrev 2012-07-02
TLV har beslutat om utökad subvention av HPV-vaccin

Nyhetsbrev 2012-06-21
Nya läkemedelsrekommendationer för TNF-hämmare vid reumatologiska indikationer

Nyhetsbrev 2012-06-14
Leveransproblem av läkemedel till dospatienter

Nyhetsbrev 2012-06-05
Sällsynta fel på Anapen 0,3 mg och Anapen Junior 0,15 mg

Nyhetsbrev 2012-05-31
Information om kostnader för insulin

Nyhetsbrev 2012-04-26
TLV tar bort insulinpumpar ur läkemedelsförmånen...

Nyhetsbrev 2012-04-13
Ny tidplan för breddinförande av Pascal, som ersätter E-dos

Nyhetsbrev 2012-04-02
Upphandling av diabeteshjälpmedel

Nyhetsbrev 2012-03-28
Immunglobuliner på rekvisition

Nyhetsbrev 2012-03-13
Ordnat införande av Pradaxa

Nyhetsbrev 2012-02-22
Pascal ersätter E-dos, ny tidplan

Nyhetsbrev 2012-02-03
Nya rekommendationer för parenteral nutrition

Nyhetsbrev 2012-01-27
Praktiska rutiner för HPV-vaccinationer

Nyhetsbrev 2012-01-17
Suscard kan inte tillhandahållas

Nyhetsbrev 2011-12-02
Upphandling av lösningar för parenteral nutrition är klar

Nyhetsbrev 2011-10-24
Betabion avregistreras

Nyhetsbrev 2011-10-06
Restsituation för Apidra (insulin glulisin)

Nyhetsbrev 2011-09-15
Förtydligande av regelverket för PP-25, Västra Götalandsregionens subvention av hormonella preventivmedel till unga kvinnor

Nyhetsbrev 2011-09-15
Oxycodone ratiopharm utgår från den svenska marknaden

Nyhetsbrev 2011-09-15
Förändringar och förtydliganden om diabetesprodukter

Nyhetsbrev 2011-06-21
Information om vaccination mot HPV

Nyhetsbrev 2011-06-07
Nya upphandlade vätskor

Nyhetsbrev 2011-05-06
Antibiotika? Ja tack men bara när det verkligen gör nytta.

Nyhetsbrev 2011-05-06
Upphandlade spolvätskor från Braun

Nyhetsbrev 2011-04-01
Tillverkningen av Pulmicort inhalationsspray upphör 

Nyhetsbrev 2011-04-01
Information om "ny" webbapplikation för dosordinationer

Nyhetsbrev 2011-03-11
Kommentar om upphandlat ropivakain

Nyhetsbrev 2011-03-02
Kommentar om upphandlade antibiotika

Nyhetsbrev 2011-01-18
Nyhetsbrev docetaxel

Nyhetsbrev 2011-01-04
Upphandling rekvisitionsläkemedel 2011
Sortimentsförändringar upphandling Vätskor och Nutrition

Nyhetsbrev 2010-12-10
Dosjämförelse ARB

Nyhetsbrev 2010-09-24
Förändrade subventioner för triptanläkemedel från 15 oktober

Nyhetsbrev 2010-09-01
Förskrivarkod obligatorisk på recept efter 1 oktober
Avodart utesluts ur läkemedelsförmånen

Nyhetsbrev 2010-08-26
Nya regler för jourläkemedel

Nyhetsbrev 2010-06-23
Information om vaccination mot humant papillomvirus (HPV)

Nyhetsbrev 2010-06-18
Information om antikoagulantia vid höft- och knäplastik

Nyhetsbrev 2010-05-19
Information angående Tjänste-ID+ för åtkomst till e-dos

Nyhetsbrev 2010-02-19
Terapigrupp Blod - information om protrombinkomplexkoncentrat

Nyhetsbrev 2010-01-21
Information om övergång från Prevenar till Prevenar 13
Förändringarna på apoteksmarknaden - Öppenvårdsapotek får nya ägare

Nyhetsbrev 2009-12-21
Terapigrupp Hjärta-kärl - Användningen av ARB i VGR

Nyhetsbrev 2009-10-23
Terapigrupp Smärta - Långverkande opioider

Nyhetsbrev 2009-07-06
Information om läkemedel som förlorade subvention 1 juli
Terapigrupp Psykiatri - information om att Trilafon prolongatum försvinner

Nyhetsbrev 2009-05-28
Information om nya antikoagulantia Pradaxa och Xarelto

Nyhetsbrev 2009-05-20
Kommentar TLVs genomgång om antidepressiva läkemedel

Kommentar TLVs genomgång av läkemedel mot blodfettrubbningar

Terapigrupp Vätska-nutrition - viktig info om upphandlade läkemedel för parenteral nutrition

Nyhetsbrev 2009-03-31
Rekommendationer - Vaccination mot HPV

Nyhetsbrev 2009-03-06
Förtydligande av rekommendation avseende läkemedelsbehandling (metylfenidat) av vuxna med ADHD

Nyhetsbrev 2009-02-17

Ny blankett - Undantag från upphandlade och rekommenderade läkemedel och CE-produkter

Nyhetsbrev 2008-12-18
Regionen rekommenderar att avvakta med införande av metylfenidat (Concerta) för behandling av ADHD hos vuxna.

Nyhetsbrev 2008-11-18

Förtydligande av subventionsregler – syrahämmande läkemedel för barn  

Nyhetsbrev 2008-02-22
Påminnelse om regelverk och rekommendationer rörande HIV-läkemedel och HPV-vaccin

Nyhetsbrev 2008-02-13
Ändrade regler för PP 25 (Subvention av hormonella preventivmedel
till tonåringar boende i Västra Götaland)

Nyhetsbrev 2007-10-05
Starka opioider – rekommendationer i Västra Götalandsregionen 

Nyhetsbrev 2007-09-26
Vaccination mot HPV

Nyhetsbrev 2007-06-18
Information om rekommenderad användning av Exubera i Västra Götalandsregionen

Nyhetsbrev 2007-03-30
Grazax

Nyhetsbrev 2006-03-14

Arbetsplatskod obligatorisk på SÄRNÄR-blanketter fr.o.m 3 april 2006.

 

 


Utskriftsversion Utskriftsversion

uiqt|wB&rwpiv5ntiz}xH%vozmoqwv5{mrwpiv5ntiz}xH%vozmoqwv5{muiqt|wBivlmz{5kizty%vq{|H%vozmoqwv5{mivlmz{5kizty%vq{|H%vozmoqwv5{m