Samverkansprinciper och mål 2009

 

Svensk välfärds utveckling kan beskrivas i system och professioner. Systemförändringar har ofta handlat om att ansvars- och uppgiftsfördelning mellan olika myndigheter har skiftat över tid. Professioner har skapat ny kunskap, nya synsätt och nya metoder. Genom en allt ökande sektorisering och starka professioner uppstår gränser som kräver samarbete.

All samhällsservice är inriktad på att tillgodose behov hos olika medborgargrupper. Med utgångspunkt i medborgarnas behov skall vi skapa system som verkar i det lokala och får stöd av det centrala.

Västra Götalandsregionen har huvudansvaret för hälso- och sjukvården inom primärvård och specialiserad sjukhusvård. Kommunerna har huvudansvaret för social service och särskilda boenden för äldre och funktionshindrade, inklusive viss hälso- och sjukvård inom dessa boenden. Inom regionen finns flera aktörer; regionledningen, sjukhusen (i Göteborgsregionen SU), primärvården, hälso- och sjukvårdsnämnderna och deras kansli m fl.
På den kommunala sidan finns inom LGS ansvarsområde fem kommuner. Göteborg Stad med 20 stadsdelar, Mölndal, Partille, Härryda och Öckerö. Totalt finns det således minst 25 kommunala parter.

För att omsorgens och sjukvårdens insatser ska bli så bra som möjligt för brukarna och patienterna är det viktigt att alla dessa berörda parter samordnar sina insatser på bästa möjliga sätt.
Strategin för samverkan ska ses mot bakgrund av nödvändigheten och skyldigheten att samverka. Den ska vara ett stöd för långsiktig, stabil och framgångsrik samverkan till nytta för patienter/brukare. Rent allmänt kan konstateras att det krävs stora investeringar, både i tid och energi, för att etablera samverkan och hålla den vid liv. Samverkan är inte bara en fråga om att vilja samverka – det är en komplex process som kräver prioritering, kunskap och planering.
Bestående samverkan föregås av en långsiktig utvecklingsprocess och ett gediget engagemang för förändring. För att vara långsiktigt hållbar behöver samverkan förankras i den ordinarie verksamheten.
En väl fungerande samverkan förutsätter som en nödvändig, grund att varje huvudman tydligt kan definiera både vad som är det egna ansvaret och vilket ansvar samverkande huvudmän har. Var och en måste känna till både sitt eget och andra huvudmäns lagstadgade eller på annat sätt reglerade ansvar.

En god samverkan kan definieras som allt som motverkar onödigt ”gnissel och strul” som kan drabba brukarna och patienterna på olika sätt. Vårt ansvar är att använda offentliga medel på effektivaste sätt, vilket bland annat förutsätter:

  • Stor öppenhet om varandras aktiviteter
  • Tidig information om kommande förändringar
  • Kontinuerliga mötesplatser på olika nivåer som skapar förtroende
  • En tydlighet i ansvarsområdet och uppgifterna för varje aktör, gemensamt framarbetad
  • Gemensamma frågor handläggs på rätt nivå
  • Tillit att andra parter agerar klokt och ansvarsfullt med respekt för varandras inre angelägenheter

Med utgångspunkt ifrån dessa principer har Lednings Gruppen för Samverkan, LGS, uttryckt följande mål. Genom vår samverkan:

  • Ska kvaliteten i omsorgen och vården bli bättre för brukarna/patienterna
  • Ska processerna, och därmed verksamheterna blir mer kostnadseffektiva

Hur sker genomförandet av mål och principer?


Ansvaret för genomförandet, uppföljningen och den lokala förankringen av beslutade LGS mål och principer sker genom de geografiska samverkansgrupperna Östsam, Västsam, Hisam och Mösam.
Därför skall varje samverkansorganisation arbeta fram tydliga gemensamma mål, definiera gemensamma målgrupper och kartlägga de behov som man vill tillgodose med samverkan.

Du kan följa detta arbete på Samverkanstorget.se genom bland annat LGS protokoll och andra arbetsgruppers protokoll.

 

Hur kan jag påverka?


Ditt engagemang är betydande om vi kommer att nå den gemensamma målsättningen. Har du synpunkter du vill förmedla kontakta gärna din representant i någon av de nämnda samverkansgrupperna eller processledaren för LGS.


Utskriftsversion Utskriftsversion

uiqt|wBtiz{5itnzml{{wvH%vozmoqwv5{mtiz{5itnzml{{wvH%vozmoqwv5{m