Samverkansgruppen för tvångspsykiatriska frågor (LRV och LPT)

Sedan hösten 2004 har RPV arbetat med att utveckla samarbetet med såväl Göteborgs stad som kranskommunerna. Flertalet av de personer som är dömda till att överlämnas till vård har en komplex problembild och är i behov av samordnade insatser från flera håll. Det är angeläget att ha samma syn på patientens problembild, så att de får sina behov tillgodosedda. Därför är det viktigt att träffas och diskutera ämnen som är viktiga för vård- och rehabiliteringsprocessen, t ex lagstiftning, ansvarsfördelning, terminologi, organisation och avtal. Viktiga samarbetspartners är bland andra Länsstyrelsen, Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan.

I ledningsgruppen för samverkan på förvaltningsnivå, LGS, ingår Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborgs stad, Primärvården, och Hälso- och sjukvårdskansliet i Göteborg.

Det finns även en ledningsgrupp för samverkan kring personer som tvångsvårdas, där representanter från Göteborgs stad, stadsdelsförvaltningar, kranskommuner och psykiatrin inom Sahlgrenska Universitetssjukhuset ingår. Denna grupp har ett övergripande uppdrag att hantera strategiska frågor kring ansvar och gränssnitt mellan huvudmän. Gruppen ska även följa upp inrapporterade avvikelser, som ett led i ett gemensamt kvalitetsarbete.

Organisation

Rättspsykiatriska vårdkedjan, RPV, vårdar personer som under inflytande av allvarlig psykisk störning begått brott och som dömts till vård enligt Lagen om rättspsykiatrisk vård, LRV. Verksamheten är en del av Sahlgrenska Universitetssjukhuset (SU), Område 2 och bedrivs idag till stor del i Lillhagsparken. RPV består av sex rehabiliteringsavdelningar och en öppenvårdsmottagning. En regiongemensam akutvårdsavdelning för vård av häktade och intagna i kriminalvården ingår också i RPV.

Rehab-habilitering och samhällsuppdraget

När det gäller rehabilitering och habilitering av psykiskt sjuka lagöverträdare är det viktigt att utifrån samhällsskyddsaspekten förstå de kvarstående sjukdomssymtomen och dess koppling till individens sociala beteendemönster. De psykiska funktionshindren är hos vissa individer inte alltid stabila utan kan variera över tid – ibland mår man bra, ibland mår man dåligt. Detta ställer krav på kontinuitet i rehabiliteringen och samverkan med andra samhällsorgan. Behovet av vård och stöd måste ses över en länge period och i ett helhetsperspektiv. Medelvårdtiden för patienter som vårdas enligt LRV är drygt fem år, vilket ger goda förutsättningar att bygga upp bra samverkan med andra huvudmän i god tid innan utslussning och så småningom utskrivning blir aktuellt.

I lag om rättspsykiatrisk vård (1991:1129) menar lagstiftaren att en vårdplan skall upprättas snarast efter det att patienten har tagits in för tvångsvård. Om patienten har behov av insatser från kommunen och den öppna hälso- och sjukvården skall vårdplanen upprättas i samråd med socialtjänsten, den kommunala hälso- och sjukvården, primärvården och den psykiatriska öppenvården (samordnad vårdplan). Den samordnade vårdplanen bör också ange de insatser som planeras för att patienten inte skall återfalla i brottslighet. Den ligger till grund för Länsrättens beslut om öppen rättspsykiatrisk vård.

Utskrivning

Läkaren har det medicinska ansvaret och svarar också för alla kontakter med Länsrätten, som har det yttersta avgörandet för om patienten kan gå på frigång, permission, bli utskriven till öppen rättspsykiatrisk vård eller bli definitivt utskriven.

Samverkan mellan kommuner och landsting

Patienter som vårdas inom RPV:s slutenvård behöver i de flesta fall insatser av kommunen under permission, öppen rättspsykiatrisk vård och efter utskrivning. RPV har i samarbete med Göteborgs stad utarbetat rutiner för samverkan vid in- och utskrivning av patienter i slutenvård i enlighet med betalningsansvarslagen.

När en patient överförs till öppen rättspsykiatrisk vård gäller lagen (1990:1404) om kommunens betalningsansvar för viss hälso- och sjukvård, betalningsansvarslagen. Det innebär att kommunen har betalningsansvaret för patienter vid enheter för psykiatrisk vård inom landstingets slutna hälso- och sjukvård, när en patient är utskrivningsklar och en vårdplan enligt betalningsansvarslagen har upprättats. Vårdplanen och vårdplaneringen enligt betalningsansvarslagen kan upprättas samtidigt som en samordnad vårdplan enligt LRV och LPT.

Betalningsansvaret börjar gälla tidigast trettio vardagar efter det att kommunen har tagit emot kallelsen till vårdplaneringen. Kommunen har dock inget betalningsansvar innan en domstol har fattat beslut om öppen rättspsykiatrisk vård. Socialstyrelsen har föreskrivit närmare bestämmelser om samverkan i Samverkan vid in- och utskrivning av patienter i sluten vård (SOSFS 2005:27). 

Mer information har:

Margareta Niklasson
Enhetschef, Rättspsykiatriska vårdkedjan, Område 2, Sahlgrenska Universitetssjukhuset
  


Kontaktlista för vårdgrannar och samverkanspartners

 

 


Utskriftsversion Utskriftsversion

uiqt|wBuizoizm|i5i5vqsti{{wvH%vozmoqwv5{muizoizm|i5i5vqsti{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBtiz{5itnzml{{wvH%vozmoqwv5{mtiz{5itnzml{{wvH%vozmoqwv5{m