Samverkan i missbruks- och beroendefrågor

Missbruk och beroende har genetiska, psykiska och sociala orsaker som kan få fysiska, psykiska och sociala konsekvenser. Hjälpen och insatserna behöver utformas utifrån varje persons livssituation och behov och inte minst utifrån varje persons egen motivation, värderingar och önskemål. Samverkan mellan olika aktörer är en nödvändighet för att ge rätt stöd till personer med missbruksproblem.

Medvetenheten om att ingen enskild verksamhet eller organisation ensam kan erbjuda tillräcklig hjälp för personer med ett utvecklat missbruk eller beroende har funnits länge inom socialtjänsten, sjukvården och kriminalvården i Göteborgsområdet. Det har funnits många olika former för samverkan sedan 1970-talet.

Formerna har varit många och växlande:

  • Göteborgs stad och sjukvården utarbetade 1979 ett gemensamt vårdpolitiskt program för olika grupper av personer med missbruk och beroende.
  • Göteborgs nuvarande strategi på alkohol- och drogområdet (beslutad av kommunfullmäktige 2001) betonar vikten av samverkan med sjukvård och andra myndigheter och organisationer.
  • Från och med mitten av 1980-talet har samverkan funnits mellan kommuner, sjukvård och kriminalvård med syfte att förebygga spridning av HIV/Aids bland injektionsmissbrukare av narkotika och erbjuda behandling.
  • Olika forum, grupperingar och projekt för samverkan både på övergripande nivåer och i det konkreta arbetet med klienter/patienter har skapats.

Även personer med hög och riskabel alkoholkonsumtion, eller i ett tidigt skede av missbruk, kan behöva stöd och insatser från flera olika håll. Primärvården är central för tidig upptäckt och tidiga insatser, likaså arbetsplatser och företagshälsovård. För ungdomar med begynnande missbruksproblem behövs särskilt avpassade insatser som också tar in familjen, skolan och övrigt nätverk i behandlingen.

Under 2005 startade den nuvarande samverkansgruppen för missbruks- och beroendefrågor med företrädare för den nybildade Beroendekliniken vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset, kommunerna inom SUs upptagningsområde samt kriminalvårdens frivård. Gruppen tillkom genom ett gemensamt upplevt behov av att diskutera, träffa överenskommelser och fatta beslut i samverkansfrågor av övergripande karaktär. Stadskansliet i Göteborg är sammankallande.

En viktig uppgift för samverkansgruppen under de närmaste åren blir att medverka i och utgöra styrgrupp för införandet av de Nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevård, som Socialstyrelsen beslutade om 2007.

Som ett vetenskapligt stöd i riskbruks-, missbruks- och beroendefrågor finns Forskningsrådet för Missbruks- och Beroendefrågor (FMB). 


Utskriftsversion Utskriftsversion

uiqt|wBtiz{5itnzml{{wvH%vozmoqwv5{mtiz{5itnzml{{wvH%vozmoqwv5{m