Checklista för Samordnad vårdplan

I enlighet med Socialstyrelsens författningssamling Samverkan vid in- och utskrivning av patienter i sluten vård SOSFS 2005:27 3 kap § 4 skall det av den samordnade vårdplanen tydligt framgå vilka insatser efter utskrivning från den slutna vården som behövs för att en hälso- och sjukvård och socialtjänst av god kvalitet skall uppnås. Vårdplanen skall justeras av berörda parter och i förekommande fall innehålla uppgifter om

 • medicinska åtgärder och andra behandlingar
 • aktuella läkemedelsföreskrivningar
 • tillhandahållna eller föreskrivna medicintekniska produkter, hjälpmedel eller förbrukningsartiklar
 • allmän och specifik omvårdnad
 • omsorg, stöd och service
 • rehabilitering och habilitering

Av vårdplanen skall även framgå

 • namnet på den behandlande läkaren som ansvarar för planen
 • vilka åtgärder som den behandlande läkaren har bedömt som hälso- och sjukvård alternativt egenvård och vem som skall vidta respektive åtgärd
 • om patienten har medverkat i vårdplaneringen eller inte
 • om närstående har medverkat i vårdplaneringen eller inte
 • målsättningen med insatserna samt hur dessa skall följas upp

Av vårdplanen skall också framgå

 • hur och när uppföljning skall ske
 • hur avvikelser skall rapporteras

Enligt SOSFS 2005:27 kap 4 kan utöver vårdplanen övriga väsentliga uppgifter överföras från den slutna vården till berörda enheter inom den öppna vården och socialtjänsten om det är relevant för patientens vård och omsorg efter utskrivning:

 • inskrivningsorsak samt hälso- eller funktionstillstånd vid inskrivning
 • sammanfattning och utvärdering av genomförd vård, behandling och rehabilitering inom den slutna vården samt eventuella komplikationer
 • patientens aktuella hälso- och funktionstillstånd
 • patientens upplevda hälsotillstånd
 • riskbedömning utifrån patientens hälsotillstånd
 • patientens arbetsförmåga
 • närstående, förvaltare eller god man
 • övriga relevanta uppgifter

Tillbaka till Rutiner mellan Rättspsykiatriska vårdkedjan SU/Östra och Göteborgs Stad

 


Utskriftsversion Utskriftsversion

uiqt|wBtiz{5itnzml{{wvH%vozmoqwv5{mtiz{5itnzml{{wvH%vozmoqwv5{m