Rutiner mellan Rättspsykiatriska vårdkedjan SU/Östra och Göteborgs Stad

Rutinerna gäller för samordnad vårdplanering för de patienter som har, och/eller efter vårdtillfället bedöms behöva insatser från hemtjänst/socialtjänst/öppenvården.

Se även Checklista för samordnad vårdplan


 • Inskrivningsmeddelande faxas från Rättspsykiatriska vårdkedjan (RPV) till berörd stadsdelsförvaltning (SDF) så snart man konstaterat att insatser från SDF kommer att behövas i framtiden.
 • SDF bekräftar mottagandet av inskrivningsmeddelandet snarast/senast inom två veckor och man kommer överens om när det kan vara lämpligt att kontakten med socialsekreteraren initieras. Det kan bli aktuellt att anhängiggöra ett ärende redan under denna fas om patienten har behov av bistånd.

 • När patientansvarig läkare beslutar att utslussningsfasen kan inledas skall RPV i god tid innan första samordnade vårdplaneringsmötet faxa Kallelse till samordnad vårdplanering till berörd SDF. Kallelse till samordnad vårdplanering skickas även till andra berörda parter, såsom förvaltare/gode män och öppenvården.
 • SDF kontaktar kuratorn på RPV så snart han/hon fått Kallelse till samordnad vårdplanering senast inom två veckor och bestämmer tid för möte. SDF bedömer vilka personer från stadsdelen som skall närvara.

 • Som underlag till socialtjänsten skall dokumentet Psykiatriskt bedömningsunderlag (i de delar det är relevant) fyllas i av RPV för bedömning av behov av insatser.
 • I samband med det första samordnade vårdplaneringsmötet skall ärendet anhängiggöras hos SDF. Handläggningen skall leda fram till bedömning om patienten skall/bör erbjudas insatser enligt SoL och/eller LSS.

 • Underlaget Samordnad vårdplanering för utskrivningsklara patienter skall skrivas av RPV och fungera som ett stöd i en arbetsfas för att ta fram en samordnad vårdplan. Samordnad vårdplanering skall innehålla, kort relevant historik, behov av insatser, vem som gör vad och en tydlig tidsplan.
 • SDF skall bekräfta att ”samordnad vårdplanering” har mottagits snarast/senast inom två veckor samt bekräfta innehållet.

 • Samordnad vårdplanering skall mynna ut i en vårdplan/samordnad vårdplan. Av vårdplanen skall det tydligt framgå vilka insatser efter utskrivningen från den slutna vården som behövs (se bilaga SVPL)) och vilken huvudman/vem som har ansvaret för planerade insatser, hur uppföljning skall ske, hur avvikelser från vårdplanen skall rapporteras och tidpunkt för nästa möte. RPV justerar vårdplanen.
 • SDF justerar vårdplanen.

 • Har något förändrats så att permission från den slutna vården inte är aktuell den dag som meddelats enligt den upprättade vårdplanen, skall berörd SDF underrättas. Meddelandet om uppskjuten utskrivning skrivs in i bilden för kallelse till samordnad vårdplanering.
 • SDF bekräftar meddelande om uppskjuten utskrivning snarast/senast inom två veckor.

 • Skulle patienten efter att ha gått på beviljad permission återintas i slutenvården, faxas nytt inskrivningsmeddelande från RPV till SDF.
 • SDF bekräftar mottagandet av inskrivningsmeddelandet snarast/senast inom två veckor.

 • Avvikelserapportering från RPV – händelser som avviker från överenskomna rutiner i samband med samordnad vårdplanering skall meddelas på särskild utformad blankett och lämnas till närmaste chef samt skickas till områdets samordnare av avvikelser.
 • Avvikelserapportering från SDF – händelser som avviker från överenskomna rutiner i samband med samordnad vårdplanering skall skickas till MAS eller motsvarande.

 • På samsynsmöten mellan rättspsykiatriska vårdkedjan och Göteborg kommun görs gemensam utvärdering av rutiner en gång om året

(Reviderad av Agneta Ahlström 2007-04-17)

Tillbaka till Utskrivningsklara patienter SU

Tillbaka till Vem gör vad


Utskriftsversion Utskriftsversion

uiqt|wBtiz{5itnzml{{wvH%vozmoqwv5{mtiz{5itnzml{{wvH%vozmoqwv5{m