Projektets utveckling hittills

(2007-04-20)

Projektledarna har skrivit en lägesrapport-projektplan som godkänts av styrgruppen.

Projektet har lyckats skapa ett kontaktnät med liknande verksamheter inom och utanför kommunen.

Sammanfattning av resultat hittills:

 • Aktuella boendeprojekt
  Under projekttiden har fem boendeobjekt varit aktuella inom projektets ram. För tillfället är endast två boende aktuella inom projektet:
 1. Morsestigen, SDF Frölunda
  Gruppboende enligt LSS, för sex personer dömda enligt LRV med stora omvårdnadsbehov. SDF Frölunda tog beslut om boendet i september 2006. Stadsdelschefsgruppen i kommunen har tagit beslut om solidariskt ekonomiskt ansvar för boendet. Boendet är klart för byggupphandling. Enhetschef för boendet är rekryterad. Preliminärt inflyttningsklart under första halvåret 2008.
 2. Aröd - Social Resursförvaltning
  Aröd är ett tidigare beslutade boendeobjekten inom Altbos boendeexpansion.
  Boendet har 12 lägenheter för personer med psykiska funktionshinder och missbruk. Boendet är ett modulbygge med tillfälligt bygglov på Aröds industriområde. Projektledarna har under ett år samverkat med Altbo för att starta ett boende inom projektets ram. Altbo har varit positiv till projektet, speciellt att få en organisera samverkan med psykiatrin.
  Boendet har startat och inflyttning av boendet sker under februari- mars 2007.
 • Fastighetskontoret har fått i uppdrag att leta fram en ersättning för den tomt på Södra Viktoriagatan som SDF Centrum tidigare blev anvisad. Boendet var tänkt som ett serviceboende enligt SOL eller LSS med tio lägenheter. Fem platser till projektet för personer dömda enligt LRV, och fem platser för centrumregionen med inriktning psykiskt funktionshindrade personer, utan LRV-dom eller missbruk.
 • Sysselsättning/rehabcenter i anslutning till den rättspsykiatriska kliniken. Projektet har i en partsammansatt arbetsgrupp arbetat fram formerna för ett sysselsättning /rehabcenter kallat Möjligheternas Hus. Verksamheten skall vara belägen i nära anslutning till den Rättspsykiatriska kliniken och drivas i samverkan mellan kommunen och den Rättspsykiatriska kliniken.. Huvudmannaskapet för verksamheten blir kommunalt. Under förutsättning att Lundby SDF fattar ett positivt beslut, är Lundby SDF intresserat att ta på sig uppdraget. Tanken från SDF Lundby är att koppla verksamheten till DELTA- samarbetet på Hisingen. Projekt Röda Tråden finansierar verksamheten med ca 2 600 000 kronor från andra halvåret 2007  till och med 2008.
 • Brukarmedverkan
  Personer med psykiska funktionshinder och missbruk, respektive personer dömda till rättspsykiatrisk  vård, har ingen given brukarorganisation som företräder dem. Personer finns i viss utsträckning inom organisationerna IFS, Länkarna, RFHL och Faktum. Projektet har tagit kontakt med dessa brukarföreningar och kommer att bjuda in till en så kallad fokusgrupp för att fånga brukarsynpunkter på boende för målgruppen.
 • Utvärdering
  Projektet har genom FOU Väst engagerat en forskare. Utvärderare är universitetslektor Lennart  Jansson, Förvaltningshögskolan. Utvärderingen fokuserar på att över tid följa samverkansprocessen i projektet.
 • Styrdokument för samverkan kommun- psykiatrisk sjukvård.
  Projektet kommer att ta fram ett styrdokument som skall innehålla generella riktlinjer för hur  samverkan skall fungera mellan sjukvård och kommun i projektets boende.
 • Lokala avtal stadsdel – psykiatrisk sjukvård
  Styrdokumentet bör kompletteras av lokala avtal, som på en mer detaljerad nivå reglerar samverkan  mellan det kommunala boendet och berörda delar av psykiatrisk sjukvård. Projektet har engagerat jurist  Fredrik Cederblom, sakkunnig inom Nationell Psykiatrisamordning, som konsult i detta  arbete.

Kommentar

För att en organiserad samverkan mellan kommun och sjukvård skall komma till stånd krävs en samsyn som överbryggar våra olika grunduppdrag och organisatoriska strukturer i kommun och sjukvård.
Detta är ibland inte fallet när det gäller förhållandet inom de olika delarna av kommunen respektive sjukvården.

Projektet har stött på stora administrativa och organisatoriska hinder när det gäller att etablera nya boende för målgruppen.
Projektets målgrupp är kanske de som står längst ner på samhällsstegen.  Att fatta beslut om boende som innebär ett närmande till övriga medborgare kräver mod och ett visionärt tänkande.

Vi ser det som ett av projektet viktigaste uppgifter att lyfta fram förbättringsområden och ge förslag på hur man framöver kan öka förutsättningarna för samverkan både inom och mellan kommun och sjukvård när det gäller projektets målgrupp.

Projektets arbete ligger i linje med de förslag som Nationell Psykiatrisamordning i sitt slutbetänkande föreslår regeringen: 

 • Krav på samverkansavtal mellan kommun och landsting för personer med psykiska funktionshinder och behov av insatser från båda huvudmännen. Detta gäller särskilt för personer med psykiska funktionshinder och samtidigt missbruk.
 • Skyldighet för landsting och kommun att gemensamt upprättar en individuellplan, när det behövs för att den enskilde ska få sina behov av hälso- och sjukvård och socialtjänst tillgodosedda.
 • Förslag om en gemensam ansvarsgaranti för att säkerställa att planering och genomförande av vård och stödinsatser för personer med psykiskt funktionshinder och samtidigt missbruk sker inom rimlig tid.

Tillbaka till Röda tråden


Utskriftsversion Utskriftsversion

uiqt|wBtiz{5itnzml{{wvH%vozmoqwv5{mtiz{5itnzml{{wvH%vozmoqwv5{m