Röda tråden

Projekt Röda tråden – samverkan kring personer med dubbeldiagnos

Bakgrund

Personer som både missbrukar och har en svår psykisk störning, en så kallad dubbeldiagnos, är en av de mest utsatta grupperna i vårt samhälle. Gruppen har sämre levnadsförhållande än andra, hälsan är väsentligt sämre och överdödligheten upp till åtta gånger större än hos normalbefolkningen. Till detta följer överhängande risker för social utslagning, hemlöshet och social stigmatisering.

Huvudman för projektet är Göteborgs stad Centrum. Medsökande är Psykiatrin inom Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Västra Götalandsregionen.

Projektet utgår från Göteborgs stad Centrums särskilda planerings och samordningsansvar för ”vissa personer med psykiska funktionshinder som också har ett svårt missbruk och/eller kriminalitet till exempel med LRV dom”.  

Projektet är finansierat av Nationell Psykiatrisamordning med 10 590 000 kronor, varav hälften är avsatt till startbidrag för nya boende. 

Syfte med projektet

Röda trådens projektidé är att genom samverkan öka effekten av, och kvaliteten på de insatser som socialtjänst och psykiatri ger till personer som har psykiska funktionshinder i kombination med missbruksproblematik och/eller är dömda till rättspsykiatrisk vård. Syftet skall uppnås genom att:

  • Etablera fyra nya boende med totalt ca 30 platser inom Göteborgs kommun, förslagsvis ett boende i varje region i staden. Kvalitetskrav: permanent boende, fullvärdig bostad, och uppfylla kraven på bostad med särskild service enligt Socialtjänstlagen eller Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade.
  • Starta ett sysselsättnings/rehabcenter för personer dömda till rättspsykiatrisk vård: Verksamheten bör ligga i nära anslutning till den rättspsykiatriska vårdkedjan.
  • Utveckla väl integrerade stöd/vårdformer mellan kommun och sjukvård för de personer som erbjuds boende inom projektets ram.
  • Genomföra kompetensinsatser för personal inom socialtjänst och sjukvård som blir berörda av projektet. Kompetensinsatserna skall bygga nätverk och skapa modeller för samverkan mellan socialtjänst och psykiatri.

Projektorganisation

Projektägare: Göteborgs stad Centrum

Styrgrupp: Verksamhetschefer från SDF Centrum, SDF Älvsborg, SDF Backa och SDF Gunnared, som är så kallade resursstadsdelar för planering av boende och sysselsättning för funktionshindrade. Verksamhetschef från Psykiatri Östra respektive Psykiatri Sahlgrenska. Verksamhetschef från Beroendekliniken respektive Rättspsykiatriska kliniken. Projektledarna.

Projektgrupp: Biträdande verksamhetschef Beroendekliniken. Sektionschefer för psykossektion Östra respektive psykossektion Sahlgrenska. Kurator med samverkansuppdrag från Rättspsykiatriska kliniken. Planeringsledarna för funktionshinderverksamhet i centrumregionen. Verksamhetschef för funktionshinder i SDF Lundby. Verksamhetschef för boende inom Social Resursförvaltning. Representant från Intresseföreningen för schizofreni.

Arbetsgrupper: Lokala arbetsgrupper med representanter från kommun och sjukvård har bildats kring varje delprojekt.

Projektledare: Två heltidstjänster - en person med bakgrund från sjukvården och en med bakgrund från kommunen.

Projekt Röda tråden är tvåårigt. Det startade i oktober 2005 och kommer, om inte annat beslutas, att avslutas i oktober 2007.  
 
Läs här om projektets utveckling hittills

Kontakt

Välkommen att kontakta oss projektledare om Du har frågor eller synpunkter som berör vårt arbete:

Marie-Louise Svensson 
 
Telefon: 031-365 43 79

Per-Anders Olsson 
 
Telefon: 031-365 43 78

Tillbaka till Pågående samverkansprojekt i Göteborg och kranskommuner


Utskriftsversion Utskriftsversion

uiqt|wBuizqm4tw}q{m5{%vmv{{wvHow|mjwzo5kmv|z}u5{muizqm4tw}q{m5{%vmv{{wvHow|mjwzo5kmv|z}u5{muiqt|wBxmz4ivlmz{5wt{{wvHow|mjwzo5kmv|z}u5{mxmz4ivlmz{5wt{{wvHow|mjwzo5kmv|z}u5{muiqt|wBtiz{5itnzml{{wvH%vozmoqwv5{mtiz{5itnzml{{wvH%vozmoqwv5{m