BAPPS

BAPPS - Beroendekliniken, Altbo, Psykiatri Östra/SU, Primärvården i Göteborg och Socialtjänsten

BAPPS är ett av Göteborgs kommuns före detta elva "Miltonprojekt" och är ett samverkans- och kompetensutvecklingsprojekt relaterat till de nordöstra stadsdelarna i Göteborg - Bergsjön, Gunnared, Lärjedalen och Kortedala.


Målgrupp

Personer med psykiskt funktionshinder/sjukdom och personer med psykiskt funktionshinder/sjukdom i kombination med missbruk.


Syfte med projektet

Pröva metoder där kommunen och sjukvården gemensamt tar ett vård- och omsorgsansvar för vuxna personer som har psykisk sjukdom/funktionshinder samt för personer som har ett psykiskt funktionshinder i kombination med missbruksproblem och finna former för att ge ökad vårdkvalitet till den berörda målgruppen.

En mer övergripande målsättning med projektet är att hitta modeller/metoder som skall förhindra att brukare hamnar mellan de organisatoriska gränsdragningarna.


Projektets organisation 

Fem tvärprofessionella team är igång, varav fyra är knutna till de berörda stadsdelarna. Ett femte team utgår utifrån Beroendekliniken och Altbo. Teamen är sammansatta med personal från såväl sjukvård som socialtjänst och arbetar med aktuella ärenden.

Parallellt med arbetet ovan ska kompetensutveckling bidra till att fördjupa kunskapen om målgruppen, skapa samsyn samt ge kunskap om respektive organisations förutsättningar, mål och möjligheter.


Detta har hänt till och med maj 2007

Sex utbildningstillfällen har genomförts av varierande omfattning och karaktär. Inom projektets ramar har även ett mobilt fältteam inrättats som arbetar mot stadsdelarna Bergsjön och Kortedala. Fältteamet består av en boendestödjare och en psykiatrisjuksköterska som arbetar uppsökande gentemot projektets målgrupp.

Inom projektets ramar har man arbetat med 52 brukare/patienter ur målgruppen. En viktig erfarenhet är att organisatoriska gränsdragningar har kunnat tydliggöras och gemensamt diskuterats utifrån målgruppens behov. Detta då personer som har psykiskt funktionshinder i kombination med missbruk tenderar att i mycket hög utsträckning bokstavligen falla mellan stolarna.

Projektet lade mot bakgrund av detta ett utbildningsförslag i Case management/ACT (Assertive community treatment) som godtogs och kommer påbörjas under hösten 2007 i Psykologiska Institutionens regi. Utbildningen omfattar tio högskolepoäng och sträcker sig över tre terminer. Genom detta formas verksamheten parallellt med utbildningsinsatsen.

Samtidigt arbetar man idag med att fortlöpande hitta former och rutiner för att implementera ett tvärprofessionellt arbetssätt på handläggarnivå som kan "leva vidare" även efter projektets slut. 

Ambitionen är att skapa grund för vidare samverkansarbete såväl på handläggarnivå som på övergripande nivå.

 

Utvärdering

Arbetet i projektet utvärderas fortlöpande. Utvärderingen skall ge kunskap om personalens inställning och möjligheter till att samverka över organisationsgränserna. Brukareffekt kommer också att följas upp i utvärderingen.

Utvärderingen skall lyfta fram eventuella organisatoriska brister och komma med förbättringsförslag. Ansvarig för detta arbete är projektledaren.

Projektet pågår under 2006 och 2007.


För mer information kontakta:

Stefan Siring, projektledare
   
mobil: 0703-707991

Yvonne Gedin, metodutvecklare
   
mobil: 0703-707943

Tillbaka till Pågående samverkansprojekt i Göteborg


Utskriftsversion Utskriftsversion

uiqt|wB{|mniv5{qzqvoHjmzo{rwv5ow|mjwzo5{m{|mniv5{qzqvoHjmzo{rwv5ow|mjwzo5{muiqt|wBa%vwvvm5omlqvHjmzo{rwv5ow|mjwzo5{ma%vwvvm5omlqvHjmzo{rwv5ow|mjwzo5{muiqt|wBtiz{5itnzml{{wvH%vozmoqwv5{mtiz{5itnzml{{wvH%vozmoqwv5{m