Faktorer som påverkar samverkan

En del av såväl de gynnande som försvårande faktorerna är svåra att påverka. De är starkt förknippade med de ingående samverkansorganisationernas uppdrag/uppgifter, vilka också har legat till grund för uppdelning och specialisering av de offentliga organisationerna.

Att förändra dessa förutsättningar för samverkan kan innebära stora förändringar i de respektive organisationernas verksamheter och rimma dåligt med deras interna angelägenheter. Forskningen om samverkan har i flera fall också handlat om just svårigheter att implementera samverkansprojekt i den ordinarie verksamheten.

Bland de faktorer nedan som skapar svårigheter för samverkan finns emellertid även de som är enklare att påverka och förändra. En del av de faktorer som gynnar samverkan är också fullt möjliga att ta fasta på. En positiv utveckling av samverkan inom psykiatrin kräver stora insatser av de personer som är engagerade i olika samverkansgrupper eller samverkansprojekt.

På samma sätt som för vilken verksamhet som helst är det angeläget att skapa ett extra utrymme för att utveckla och förändra samverkansverksamheten och samtidigt ha ett mandat, såväl från den egna organisationen som från samverkansledningen (LGS), att genomföra förändringar. Detta arbete innebär att "Linjen för samverkan" utvecklas.

Faktorer som försvårar samverkan

 • Vagt formulerade mål och oenighet om målen
 • Oklar ansvarsfördelning
 • Olika lagstiftning
 • Olika ekonomiska intressen
 • Skilda organisatoriska strukturer och hierarkier
 • Olika kunskapstraditioner och professionella mål
 • Olika regler, normer och praxis
 • Asymmetrisk relation mellan de samverkande
 • Dålig samordning med hemmaorganisationen
 • Stor arbetsbelastning, personalomsättning
 • Gruppklimatet

Faktorer som gynnar samverkan

 • Tydligt uppdrag - samsyn om målen
 • Verksamheterna är organiserade i gemensamma distrikt/upptagningsområden
 • Huvudmannaskaps- och funktionsgränser har bestämts på ett lämpligt sätt
 • Verksamheterna är samlokaliserade
 • Den administrativa och politiska ledningen och finansieringen av verksamheten är samordnad
 • Att samarbetet innefattar alla nivåer i de organisationer som skall samverka
 • Att man lyckas åstadkomma ett lagarbete vilket alla berörda organisationer är involverade i
 • Att gemensamma utvecklingsprojekt bedrivs
 • Att gemensam fortbildning bedrivs för all personal
 • Att ekonomiska stimulanser erhålls eller att en tvingande lagstiftning föreligger
 • Personalens motivation

Tillbaka till Om samverkan


Utskriftsversion Utskriftsversion

uiqt|wBtiz{5itnzml{{wvH%vozmoqwv5{mtiz{5itnzml{{wvH%vozmoqwv5{m