Om samverkan mellan olika huvudmän kring brukare/patienter

Västra Götalandsregionen och kommunerna samverkar kring en rad olika patient/brukargrupper inom hälso- och sjukvårdsområdet. För vissa målgrupper, som exempelvis personer med psykiska funktionshinder, är betydelsen av god samverkan i vårdkedjan avgörande för välbefinnandet.

Samverkanstorget.se försöker, att genom bland annat officiella dokument och forskningslitteratur, kort definiera begreppet samverkan.

Samarbete sker mellan enskilda individer, alltså på individnivå.

Samverkan sker mellan olika myndigheter, organisationer och förvaltningar på organisationsnivå, men även mellan enskilda individer och myndigheter, organisationer och förvaltningar.

Samordning är när olika verksamheter organiseras genom ekonomiska principer för gemensamma syften.

Inom den samhällsvetenskapliga forskningen har samverkan mellan olika huvudmän och organisationer studerats sedan flera decennier. Redan på 1970-talet började samverkan mellan företag studeras och under 1990-talet och fram till idag har många av studierna även varit inriktade på samverkan mellan offentliga organisationer.

Vanligt förekommande definitioner i forskningslitteraturen av olika slags integration mellan organisationer är följande;

  • Koordination/samordning
    Olika myndigheters insatser läggs till varandra för att uppnå bästa resultat. Handläggare arbetar med avgränsade uppgifter och ärenden.
  • Konsultation
  • Kollaboration/samverkan
    Myndigheters samverkan sker i vissa former, och kring specifika frågor, som är klart avgränsade. Organisationernas företrädare diskuterar patientens/klientens problem och försöker komplettera varandras åtgärder för att optimera insatsen.
  • Integration eller sammansmältning (fusion)
    Verksamheterna slås samman och uppgifterna blir gemensamma

Såväl svårigheter som möjligheter med samverkan har lyfts fram i studierna, läs mer om faktorer som påverkar samverkan.


Utskriftsversion Utskriftsversion

uiqt|wBtiz{5itnzml{{wvH%vozmoqwv5{mtiz{5itnzml{{wvH%vozmoqwv5{m