Ledningsgruppen för samverkan (LGS) - psykiatriutvecklingsarbete

Vad vill LGS?

Göteborgs Stad, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Primärvården i Göteborg samt Hälso- och sjukvårdskansliet i Göteborg har under 2006 gemensamt initierat ett långsiktigt samarbete i syfte att förbättra den psykiatriska vården och omsorgen i Göteborg.

Vi inom LGS anser att bemötandet, tillgängligheten och kontinuiteten i vårdkedjan är tre avgörande faktorer för ett bättre hälsotillstånd för psykiatrins målgrupp.

Detta innebär att samverkansarbetet mellan olika vårdgivare måste förbättras och vård/omsorgskvaliteten stärkas oavsett var man söker hjälp. LGS har därför satt upp ett antal övergripande mål i syfte att nå de gemensamma intentionerna om en bättre psykiatri i Göteborg.


LGS övergripande mål:

  • Öka tillgängligheten till psykiatrisk och somatisk vård och omsorg för personer med psykisk ohälsa 
  • Alla som arbetar inom vårdkedjan ska följa gemensamma, kvalitetssäkrade och dokumenterade vårdprocesser för de stora diagnosgrupperna
  • Personer som ges vård och omsorg för psykiatriska diagnoser skall uppge att de är nöjda med det bemötande och den vård de får
  • Anhöriga till ovan nämnda grupp skall uppge att de är nöjda med det bemötande och vård deras anhöriga får
  • Underlätta rekryteringsarbetet inom den psykiatriska vården och omsorgen i Göteborg

Vad har gjorts?

För att nå de övergipande målen bildades under hösten 2006 arbetsgrupper med deltagare från berörda verksamheter där man utgick från respektive övergripande mål. I arbetsgrupperna var även brukarorganisationerna och personligt ombudsverksamhet representerade. För ledning och samordning av detta utvecklingsarbete ansvarade LGS dåvarande projektledare Goran Delic.


Arbetsgrupperna tilldelades tre uppdrag:
  

  • Ta fram nulägesbeskrivning per mål
  • Omvandla om möjligt nuläget till faktiska mätetal. Dessa mätetal skall därefter ligga till grund för LGS framtida viljeinriktning
  • Ge LGS förslag på förbättringar utifrån nulägesbeskrivningen

Arbetsgrupperna presenterade sitt arbete på en konferens i mars 2007, där samtliga berörda verksamhets- och förvaltningschefer deltog.

Läs här om arbetsgruppernas rapporter om

Vad händer nu?

Den samlade LGS-reflektionen efter konferensen var att LGS behövde bli tydligare i sin styrning vad gäller mål, uppdrag och återkoppling. Vidare ansåg man att arbetsgruppernas arbete var genomarbetat men måste omsättas så att utvecklingsarbetet inte förlorar fart.

LGS beslöt bland annat att utifrån arbetsgruppernas material ta fram styrkort med mätbara mål inom adekvata samverkansområden. Dessa mål skall så långt som möjligt utgå utifrån de fyra perspektiven det vill säga patient/kund, verksamhet, medarbetare och ekonomi. Även formerna för uppföljning skall tydliggöras. Detta arbete påbörjades under våren 2007 och bedöms vara klart under hösten 2007.

Du kan följa arbetet på Samverkanstorget.se genom bland annat LGS protokoll.


Hur kommer genomförandet av mål att ske?

Ansvaret för genomförandet, uppföljningen och den lokala förankringen av beslutade LGS mål sker genom de geografiska samverkansgrupperna Östsam, Västsam och Hisam.  


Hur kan jag påverka?

Ditt engagemang är betydande om vi kommer att nå den gemensamma målsättningen. Har du synpunkter du vill förmedla kontakta gärna din representant i någon av de nämnda samverkansgrupperna eller processledaren för LGS.


Tillbaka till Psykiatriutveckling i Göteborg

Tillbaka till Samverkansprinciper och mål


Utskriftsversion Utskriftsversion

uiqt|wBtiz{5itnzml{{wvH%vozmoqwv5{mtiz{5itnzml{{wvH%vozmoqwv5{m